Drobečková navigace

Radioaktivní odpady a vyřazování

Jsme jedinou firmou v ČR, která pokrývá kompletní řetězec služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady (RAO) od jejich detekce a identifikace, přes jejich zpracování a úpravu (likvidaci) až po jejich přípravu na bezpečné uložení. Pro všechny nabízené činnosti máme kvalifikaci, zahrnující i všechna potřebná povolení SÚJB.

Nakládání s radioaktivními odpady zahrnuje:

 • detekci, identifikaci a charakterizaci RAO včetně řešení nálezu neznámého nebo opuštěného zdroje ionizujícího záření (IZ),
 • sběr, třídění, skladování, přepravu, zpracování a úpravu institucionálních RAO (likvidace RAO),
 • podporu technologiím pro zpracování a úpravu RAO,
 • vývoj a podporu provozu úložišť RAO,
 • akreditovaná měření obsahu radionuklidů a jaderných materiálů.

Zpracováváme a upravujeme k uložení více než 95 % RAO (pevných i kapalných) vznikajících v ČR v průmyslu, v nemocnicích a na dalších pracovištích.

Samostatnou komplexní oblastí našich služeb nakládání s RAO je vyřazování jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření z provozu (tzv. decommissioning).

Od roku 2007 zajišťujeme v mezinárodním prostředí komplexní služby při přepravě vyhořelého jaderného paliva z výzkumných reaktorů.

Rukavicový box pro práci se vzorky RAO
Diagnostika vzorků RAO
Stanice pro diagnostiku RAO
Kontejnery pro převoz vysokoobohaceného jaderného paliva
Kontejner Castor pro skladování použitého jaderného paliva na JE Dukovany
Kontejner pro převoz vysokoobohaceného jaderného paliva
Řezání nádoby výzkumného jaderného reaktoru
Řezání nádoby výzkumného jaderného reaktoru
Řezání nádoby výzkumného jaderného reaktoru
Vyřazování odpařovacího zařízení – stav po vyřazování
Vyřazování odpařovacího zařízení – stav před vyřazováním

Přehled služeb

V oblasti nakládání s radioaktivními odpady (RAO a vyhořelým jaderným palivem (VJP) zpracováváme  pro české i zahraniční zákazníky koncepční a expertní studie všech úrovní - od systémových strategických podkladů až po detailní dílčí analýzy.

Příklady analýz a studií:

 • posuzování jaderných palivových cyklů z hlediska energetické a materiálové bilance, vlivů na zdraví člověka, životní prostředí a ekonomiku,
 • národní koncepce, strategie a programy nakládání s RAO a VJP ve smyslu Směrnice Rady č. EURATOM/70/2011,
 • optimalizace nakládání s odpady, zejména v oblasti jaderné energetiky,
 • posuzování organizačních a technologických systémů a zařízení pro nakládání s RAO,
 • návrhy způsobů vyřazování z provozu pracovišť se zdroji ionizujícího záření a jaderných zařízení,
 • bezpečnostní analýzy pro nakládání s RAO a ukládání RAO a VJP včetně zpracování a posuzování kritérií přijatelnosti,
 • návrhy způsobů a metod komunikace s veřejností k přijatelnosti úložišť RAO a VJP,
 • vypracování a projednání dokumentace k povolením a činnostem prováděným podle atomového zákona,
 • účast na technických a školicích misích IAEA do třetích zemí,
 • učební a studijní podklady pro školy a kurzy, lektorská a přednášková činnost, vedení diplomových/doktorandských prací, oponentské posudky na tyto práce.
 

 

Institucionální RAO

Poskytujeme komplexní služby nakládání s institucionálními RAO v ČR. Zpracováváme a upravujeme k uložení více než 90 % RAO (pevných i kapalných) vznikajících v ČR v průmyslu, v nemocnicích, ve školách a jiných pracovištích.

Komplexní služba zákazníkům – původcům RAO zahrnuje:

 • převzetí materiálu/odpadu/vyřazených zdrojů IZ,
 • přepravu ke zpracování a úpravě nebo skladování,
 • vlastní zpracování a úpravu RAO v souladu s legislativou,
 • potřebnou charakterizaci vlastností RAO,
 • přepravu k uložení do úložiště a předání RAO státu k uložení,
 • provedení všech evidenčních a administrativních úkonů s tím spojených. 

Záchyty/nalezené anebo neznámé zdroje ionizujícího záření (IZ)

Záchytem se rozumí nález neznámého nebo opuštěného zdroje IZ mimo pracoviště oprávněná pro nakládání se zdroji. V případě nálezu neznámého nebo opuštěného zdroje IZ kontaktujete SÚJB a Policii ČR a Centrum nakládání s RAO. Případně kontakt na SÚJB a Policii ČR můžeme zajistit za vás.

Zásahová skupina ÚJV Řež, a. s., na místě lokalizuje zdroj, zajistí radiační ochranu osob, zajistí odvoz k dalšímu zpracování a po odvozu provede proměření místa nálezu. Zároveň ve spolupráci s nálezcem zajistíme potřebné administrativní úkony a následnou prozatímní správu nalezeného zdroje do vydání správního rozhodnutí.

 Inženýrské a výzkumné služby

Pro nakládání s RAO poskytujeme výzkumné a inženýrské služby podle požadavků a potřeb zákazníka:

 • inženýrsko-technická podpora provozu technologií RAO, identifikace a řešení nestandardních stavů,
 • charakterizace odpadů a vlastností důležitých pro úložiště (stabilita RAO),
 • vývoj a testování procesů a technologií RAO do různých matric (bitumen, cement, geopolymer, směsné matrice),
 • testování a uvádění zařízení pro zpracování a úpravu RAO do provozu,
 • vývoj a testování dekontaminačních materiálů a systémů,
 • testování povrchových úprav z hlediska dekontaminace.

 

Jsme hlavním pracovištěm pro výzkumnou a vývojovou podporu projektu Hlubinného úložiště v ČR (řízeného Správou úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO), zaměřeným na:

 • výzkum a řešení bariér úložišť radioaktivních odpadů,
 • testování a hodnocení migračních vlastností prostředí,
 • hodnocení dlouhodobé bezpečnosti.

Rovněž poskytujeme vývojovou a technickou podporu provozu stávajících přípovrchových úložišť RAO jak v Česku, tak na Slovensku.

Více viz Úložiště radioaktivních odpadů.

Získané znalosti jsou využívány pro řešení obdobných problematik, jako je geologické ukládání CO2 (Carbon Capture and Storage), využití podzemních prostor ke skladování energie nebo výzkum technologií pro sanaci území po těžbě uranové rudy.

Více viz Nízkoemisní uhelná energetika.

Dále poskytujeme inženýrskou podporu návrhu a technickému řešení hlubinného úložiště a provozu stávajících úložišť při jejich monitorování a modernizaci.

Více také viz Projektové a související inženýrské služby.

Vyřazování jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření (IZ) z provozu je speciální oblastí nakládání s radioaktivními odpady.

Cílem procesu vyřazování je vyjmout zařízení (lokalitu) nebo pracoviště z působnosti atomového zákona.

Naše služby pro vyřazování jaderných zařízení a pracovišť se zdroji IZ zahrnují:

 • zpracování plánu vyřazování (jako podmínky atomového zákona) k získání povolení k uvedení jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření (IZ) III. a IV. kategorie do provozu a k tvorbě zákonné rezervy,
 • zpracování dokumentace k získání povolení k vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji IZ,
 • zpracování projektu vyřazování včetně projektu obnovy (výstavby) potřebné infrastruktury,
 • vývoj, návrh a aplikaci dekontaminačních, dělících a fragmentačních technik a postupů,
 • návrh a výrobu speciálních manipulátorů a přípravků,
 • návrh, zpracování a úpravu primárních a sekundárně vzniklých RAO,
 • řízení radiační ochrany.

V mezinárodním měřítku se specializujeme na odběry a charakterizaci materiálů, radiochemické analýzy a radiační monitoring za účelem:

  • zjištění bilance aktivity a zdrojů IZ pro zpracování povolovací a projektové dokumentace (zdrojový člen),
  • řízení radiační ochrany při demontážních a fragmentačních pracích,
  • kontroly nakládání s materiály a jejich uvolňování do životního prostředí,
  • charakterizace RAO upravených k uložení,
  • závěrečného monitoringu pracoviště nebo lokality k prokázání způsobilosti k vyjmutí z působnosti atomového zákona.
Vedoucí jaderného oddělení
Měření a laboratoře
Zástupce ředitele divize, Oddělení Řízení projektů

ÚJV Řež dlouhodobě v mezinárodním prostředí zajišťuje přepravu vyhořelého jaderného paliva z výzkumných reaktorů.  Od roku 2007 jsme se podíleli na odvozech 109 kontejnerů s  palivem z výzkumných reaktorů v 16 samostatných přepravách z 11 zemí.

Naše služby 

 • pronájem, údržbu a kontroly kontejnerů,
 • přepravu prázdných kontejnerů na místo nakládky,
 • přepravu naplněných kontejnerů s palivem na místo určení (hranice Ruské federace) včetně zajištění potřebných povolení,
 • výcvik operátorů na místě nakládky,
 • dohled nad nakládkou, vysoušením a uzavřením kontejnerů,
 • kontrolu těsnosti heliovou zkouškou,
 • doprovod zásilky (zajištění radiační ochrany),
 • zajištění návratu prázdných kontejnerů.

Projekt RRRFR a MNSR

Služby v oblasti přepravy VJP zpět do Ruska jsme zajišťovali  9 let na základě účasti v projektu RRRFR (The Russian Research Reactor Fuel Return), který je součástí iniciativy  pro snížení jaderných hrozeb GTRI americké agentury NNSA (National Nuclear Security Administration). 

Na tento projekt navázal aktuálně probíhající kontrakt na odvozy použitého jaderného paliva z Afriky a Asie do Číny (projekt MNSR).

Historie přeprav

 • 12/ 2007 – ČR (Řež, reaktor LVR-15)
 •  7/2008 – Bulharsko (Sofie, reaktor IRT-2000)
 • 10/2008 – Maďarsko (Budapešť, reaktor BRR)
 •  9/2009 – Polsko (Otwock, reaktor EWA)
 •  2/2010 - Polsko (Otwock, reaktor EWA)
 •  5/2010 – Ukrajina (Kyjev, reaktor VVR-M)
 • 10/2010 – Bělorusko (Minsk, reaktor Pamir-630D a IRT-M)
 • 11/2010 – Srbsko (Vinča, reaktor RA)
 •  3/2012 - Ukrajina (Kyjev, reaktor VVR-M)
 • 10/2012 - Polsko (Otwock, reaktor EWA) pozn.: nízkoobohacené palivo
 •  3/2013 - ČR (Řež, LVR-15)
 • 7/2013 – Vietnam (Dalat, reaktor DNRR)
 • 11/2013 - Maďarsko (Budapešť, reaktor BRR)
 •  9/2015 – Uzbekistán (Taškent, reaktor Foton)
 • 12/2015 – Gruzie (Tbilisi, reaktor Breeder-1)
 • 10/2016 – Ghana (Accra, reaktor MNSR)
 • 3/2019 - Nigérie (Zaria, reaktor MNSR)

V oblasti měření a radiochemických analýz poskytujeme tyto služby:

 • akreditované stanovení obsahu radionuklidů v různých materiálech a médiích;
 • detekce a stanovení obsahu jaderných materiálů;
 • charakterizace radioaktivních odpadů;
 • stanovení obsahu (podílu) biomasy v palivech;
 • radiační monitorování pracovního a životního prostředí;
 • stanovení obsahu toxických kovů v různých materiálech a médiích;
 • měření účinnosti vzduchotechnických, aerosolových a jódových filtrů.

Důležité analýzy jsou prováděny akreditovanými metodami v rámci Centrální analytické laboratoře – zkušební laboratoře (CAL-ZL). Jedná se o stanovení a monitorování radionuklidů významných z hlediska bezpečného provozu jaderných zařízení; stanovení a monitorování radioaktivních, toxických a jiných prvků (izotopů) významných z hlediska ochrany životního prostředí a vzorků přírodních materiálů, analýzy vzorků plynů a biomasy. Viz níže akreditační protokol ke stažení - 1093.4 Centrální analytická laboratoř.

Kontakt

Divize Radioaktivní odpady a vyřazování

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420266172125 
 • Fax: +420 266 172 086
 • E-mail: waste@ujv.cz

Zpracování a úprava institucionálních RAO

 • Telefon: +420 266 173 536 nebo +420 266 172 410 (technická podpora), +420 266 172 409 (sekretariát)
 • Fax: +42026617208
 • E-mail: waste@ujv.cz

Záchyty - nalezené/neznámé zdroje ionizujícího záření

Vybrané reference

Naše služby zahrnují legislativní a provozní podporu všech fází výstavby, provozu a vyřazování jaderných zařízení. Našimi partnery jsou investoři, provozovatelé i státní dozorové orgány.