Drobečková navigace

Projektové a související inženýrské služby

Poskytujeme komplexní všeprofesní projektové a předprojektové činnosti včetně souvisejících inženýrských a poradenských služeb v oblasti investiční výstavby energetických zařízení.

V oblasti projektování a inženýrské činnosti nabízíme partnerům ucelený soubor služeb, podporující jejich aktivity od hodnocení proveditelnosti až po realizaci investičních záměrů v oblasti energetických zařízení.

Vizualizace projektu jaderné elektrárny Mochovce
Reaktorový sál jaderné elektrárny Mochovce
Strojovna jaderné elektrárny Mochovce
Jaderná elektrárna Mochovce

Naše služby

Zpracování studií pro přípravu realizace energetických celků v ČR i zahraničí - pro elektrárny jako celek i pro plánované rekonstrukce, úpravy či rozšíření provozu. Rozsah a podrobnost zpracování studií jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám projektu, dostupným podkladům a účelu dokumentace v dané fázi řešení záměru.

Základní typy nabízených studií

 • Koncepční studie – úvodní návrh technické koncepce dle požadavku zadavatele;
 • Předběžná studie proveditelnosti – zpracovaná z aktuálních podkladů k projektu ve sjednaném rozsahu jako podklad pro úvodní hodnocení záměru;
 • Studie proveditelnosti – zpracovaná do větší hloubky dle konkrétních podmínek projektu, slouží pro výběr variant a vyhodnocení proveditelnosti záměru.

Související inženýrské činnosti

 • Zajištění podkladů pro zpracování studie;
 • Konzultace řešení s dotčenými orgány státní správy a dodavateli hlavních zařízení.

Zpracování Koncepčních projektů energetických celků pro investiční akce v ČR i v zahraničí.

 Koncepční projekt je podkladem pro:

 • Zpracování Zadávací dokumentace pro výběr dodavatelů hlavních zařízení;
 • Zpracování dokumentace EIA;
 • Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení;
 • Definování rozsahu dodávky ve vazbě na konkrétní podmínky projektu;
 • Stanovení technických a kvalitativních požadavků na zařízení.

Projektové činnosti

Zpracování Koncepčních projektů, tj. stanovení základní koncepce technického řešení ve všech profesích.

Koncepční projekt je zpravidla zpracován pro vybranou variantu technického řešení v členění na funkční technologické celky a stavební objekty. Rozsah a hloubka zpracování dokumentace Koncepčního projektu se vždy sjednávají na míru podmínkám a možnostem konkrétní akce.

Související inženýrské činnosti

 • Zajištění podkladů pro zpracování Koncepčního projektu;
 • Konzultace řešení s dotčenými orgány státní správy a dodavateli hlavních zařízení.

 

Zpracování kompletní Zadávací dokumentace nebo její technické části dle zvoleného dodavatelského modelu. Zadávací dokumentace se používá zejména k vyhlášení veřejné zakázky dle platné legislativy nebo pro výběr dodavatelů pro akce nepodléhající režimu veřejných zakázek.

Související inženýrské činnosti

 • Posouzení technických částí nabídek jednotlivých nabízejících;
 • Technická podpora investora při jednáních s nabízejícími a při přípravě smluv;
 • Podávání vysvětlení k Zadávací dokumentaci.

Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k němu. Zajištění kompletního servisu souvisejících inženýrských služeb.

Projektové činnosti

 • Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí;
 • Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení – rozsah a obsah dokumentace stanoví příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Související inženýrské činnosti

 • Komunikace s dotčenými orgány státní správy;
 • Zpracování a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení (ohlášení).

ÚJV Řež, Divize ENERGOPROJEKT PRAHA je na Seznamu odborně způsobilých osob vedeném Ministerstvem životního prostředí ČR podle § 6 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro kategorie:

Zařízení Energetika

 • 1.1 Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW;
 • 1.4 Zařízení na zplynování a zkapalňování uhlí.

Zařízení Nakládání s odpady

 • 5.2 Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 3 t za hodinu;
 • 5.4 Skládky nad příjem 10 t/den nebo kapacitu nad 25 000 t, s výjimkou inertního odpadu.

Odborné činnosti

 • Vypracování „Žádosti o vydání či změnu integrovaného povolení“.

Související inženýrské činnosti

 • Projednání žádosti na krajském úřadě a s účastníky řízení.

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a odborné posudky vlivu staveb a technologií na životní prostředí. Zaměstnanec divize ENERGOPROJEKT PRAHA je držitelem autorizace Ministerstva životního prostředí ČR ke zpracování dokumentace a posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Odborné činnosti

 • Vypracování Oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3a zákona;
 • Vypracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona;
 • Vypracování dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona pro energetické stavby, vodohospodářské stavby, jaderná zařízení, odkaliště a skládky;
 • Zpracování odborných posudků pro stanovení vlivu energetických staveb, vodohospodářských staveb, jaderných zařízení, odkališť a skládek na životní prostředí.

Související inženýrské činnosti

Podpora při projednávání záměru s dotčenými orgány státní správy a s veřejností.

Dokumentace energetických celků v úrovni Basic Design pro akce v ČR i zahraničí. Úroveň projektu Basic Design je zásadní z hlediska koordinace stavby jako celku. Zpravidla se zpracovává z podkladů od dodavatelů hlavních zařízení, ve zjednodušené podobě lze Basic Design zpracovat bez podkladů od dodavatelů.

Basic Design slouží jako podklad pro:

 • Zadání pro zpracování profesní dokumentace v úrovni Detail Design;
 • Koordinaci profesních Detail Design a koordinaci subdodavatelů technologických celků navzájem a se stavební částí;
 • Řízení případných změn projektu vyvolaných např. výběrem dodavatelů;
 • Výkon Autorského dozoru nad stanovenou koncepcí;
 • Zpracování Zadávací dokumentace pro výběr dodavatelů pomocných zařízení.

Basic Design definuje:

 • Základní technickou koncepci díla;
 • Rozsah dodávky ve vazbě na konkrétní podmínky projektu;
 • Technické a kvalitativní požadavky na zařízení.

Projektové činnosti

Zpracování Basic Design, tj. stanovení základní koncepce a zajištění koordinace technického řešení stavby ve všech profesích.

Basic Design se zpracovává v členění na funkční technologické celky, resp. provozní soubory (PS) a dílčí provozní soubory (DPS) a stavební objekty. Rozsah a hloubka zpracování dokumentace Basic Design jsou přizpůsobeny podmínkám konkrétní akce a účelu použití dokumentace.

Související inženýrské činnosti

 • Zajištění podkladů pro zpracování dokumentace Basic Design;
 • Konzultace řešení s dotčenými orgány státní správy a dodavateli hlavních zařízení.

Zpracování dokumentace dílčích technologických celků a stavební části v úrovni „Detail Design“ a koordinace Detail Design pro akce v ČR i zahraničí. Obsah Dokumentace pro provádění stavby je rámcově vymezen přílohou č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a podrobnosti zpracování Detail Design mohou být přizpůsobeny podmínkám konkrétní akce a účelu použití dokumentace.

Dokumentace Detail Design definuje:

 • Stavební řešení a jeho prvky;
 • Výběr komponent v souladu s přáním zákazníka a doporučením projektanta;
 • Dimenzování komponent a zařízení;
 • Podrobné umístění, vazby, řešení případných kolizí apod.

Projektové činnosti

 • Zpracování dokumentace Detail Design jednotlivých technologických celků ve všech profesích (PS a DPS);
 • Zpracování Detail Design stavební části (stavebních objektů).

Související inženýrské činnosti

 • Řízení (koordinace) zpracování dokumentace Detail Design díla jako celku;
 • Účast projektantů na stavbě;
 • Řešení a koordinace změn v průběhu výstavby.

V rámci Autorského dozoru poskytujeme v divizi ENERGOPROJEKT PRAHA  činnosti, které slouží pro ověřování dodržení technického řešení stanoveného v Basic Design v navazujících činnostech ostatních účastníků výstavby.

Hlavní činnosti:

Fáze zpracování dokumentace Detail Design – ověřování souladu Detail Design se schváleným řešením v Basic Design.

Fáze zpracování Dodavatelské dokumentace – ověřování souladu dokumentace se stanoveným základním řešením.

Fáze realizace stavby

 • Účast při předání staveniště dodavatelům;
 • Kontrola dodržování technické koncepce stanovené v Basic Design, vedení změnového řízení;
 • Účast při odevzdání a převzetí stavby včetně komplexního vyzkoušení.

Fáze po dokončení stavby

 • Účast na zkušebním provozu, kolaudačním řízení a závěrečném vyhodnocení stavby.

 

Zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby pro akce v ČR i zahraničí na základě podkladů od dodavatelů zařízení a stavby v rozsahu dle charakteru stavby.

Dokumentaci skutečného provedení stavby zpracováváme ve všech profesích:

 • Podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v úrovni Dokumentace pro stavební řízení;
 • V úrovni Dokumentace pro provádění stavby (Detail Design) pro potřeby provozu.

Související inženýrské činnosti

 • Zajištění podkladů;
 • Komunikace s dodavateli.

Činnosti v rámci přípravy výstavby nové jaderné elektrárny

pokrývají celé spektrum dokumentací a souvisejících studií:

 • Zpracování podnikatelského záměru a záměru stavby pro investora;
 • Výběr lokality a její posouzení;
 • Spolupráce s investorem na výběru nejvhodnějšího technického řešení, spolupráce na přípravě zadávací dokumentace;
 • Zpracování dokumentací dle Stavebního zákona pro povolení umístění stavby a pro získání stavebního povolení;
 • spolupráce při projednávání;
 • Zpracování povolovací dokumentace dle Atomového zákona, spolupráce při projednávání;
 • Zpracování souvisejících studií a technické podpory.

Činnosti při spouštění nové jaderné elektrárny

 • Příprava dokumentace nezbytné pro spouštění jaderné elektrárny;
 • Spolupráce s investorem při přípravě programu spouštění;
 • Spolupráce při komunikaci s orgány státního dozoru v průběhu spouštění.

Další nabízené služby

 • Nezávislá kontrola projektové a bezpečnostní dokumentace ve fázi záměru, projektové přípravy;
 • Kontrola a posuzování dokumentace pro stavebníky a dodavatele;
 • Spolupráce s provozovatelem a orgány státního dozoru.

Konzultantské činnosti pro investory a dodavatele

Konzultantské služby pro investory v oblasti klasické i jaderné energetiky ve velmi flexibilním rozsahu, stanoveném dle charakteru projektu a požadavků zákazníka.

V pozici konzultanta nabízíme komplexní poradenství již od fáze řešení podnikatelského záměru a výběru vhodné varianty energetického zdroje vč. přípravy podkladů pro vyhodnocení realizovatelnosti projektu a technických podkladů pro jednání s bankami o možnostech financování.

Ve fázi realizace projektu rozsah konzultantských služeb respektuje požadavky zákazníka. V komplexní podobě představují konzultantské služby ve fázi realizace rozsah činnosti “Owner´s Engineer”

Služby Owner´s Engineer pro investory

Komplex služeb při zpracování předinvestičních (přípravných) studií a studií proveditelnosti výstavbových projektů, při projektování, správě zakázky a projektovém řízení týmy projektantů vedených objednatelem, včetně dalších specifických působností – funkce tzv. Správce stavby, Supervizora apod.

Technická podpora orgánů jaderného dozoru

Konzultantské služby pro orgány státního odborného dozoru při posuzování dokumentace doložené k žádosti o povolení výstavby jaderné elektrárny. Součástí technické podpory je příprava informačního systému k podpoře posuzovatele bezpečnostní zprávy a související dokumentace.

Expertní činnosti pro International Atomic Energy Agency (IAEA)

 • Připravujeme  a realizujeme odborné stáže a školení pro specialisty z rozvojových zemí, např. na bázi IAEA fellowship training.
 • Vysíláme své odborníky na Consultancy Meeting on the Technical Document (TECDOC), National Workshops (Training) a další obdobné akce.

Zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného stavu v prostředí provázaných databázových systémů, tj. detailní model systému včetně znázornění vazeb a uspořádání databázových objektů ve 2D nebo 3D grafice.

Využíváme tyto databázové systémy:

 • AXSYS.Engine pro tvorbu multiprofesních inteligentních schémat;
 • PDMS pro tvorbu prostorových modelů a následné generování dokumentace;
 • Microsoft Access pro tvorbu aplikací na podporu projektování a sdílení informací;
 • Databáze SQL (ORACLE nebo PostgreSQL) pro podporu projektování a vývoj informačních systémů.

Databáze umožňuje

 • Včasné detekce nesouladů v projektovém řešení jednotlivých zpracovatelů;
 • Průběžnou kontroly řešení;
 • Sledovat vazby nutné např. pro plánování údržby, oprav, nasazení rezerv atd.;
 • Vytvořit rozhraní pro další aplikace (výpočty, simulace apod.) a poskytnout tak požadované sestavy vstupních dat nebo zobrazit výstupy výpočtu v dokumentaci či v prostorovém modelu.

Námi vyvinuté SW, databázové systémy a aplikace

 • GAMED – pro zpracování technické dokumentace v prostředí databází – umožňuje předávání dat přes webová rozhraní a zajišťuje všeprofesní koordinaci;
 • GADUS – pro prezentaci dat – zpřístupňuje datové modely pomocí internetu a poskytuje informace a inteligentní dokumentaci ve 2D a 3D zobrazení;
 • COMA – pro vyhodnocování kolizí – webová aplikace slouží k identifikování a vyhodnocení kolizí mezi dodavateli. Aplikace podporuje prostorovou koordinaci projektu;
 • RDB – databáze připomínek – webová aplikace slouží k tvorbě připomínek k předaným dokumentům;
 • LBAT – webová aplikace pro podporu hodnocení licenční dokumentace jaderné elektrárny.

Kontakt

Divize ENERGOPROJEKT PRAHA

  • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8 - Libeň 
  • Telefon: +420 227 133 333
  • Fax: +420 227 133 340
  • E-mail: energoprojekt@ujv.cz

 

Vybrané reference

Naše služby zahrnují legislativní a provozní podporu všech fází výstavby, provozu a vyřazování jaderných zařízení. Našimi partnery jsou investoři, provozovatelé i státní dozorové orgány.