Drobečková navigace

Integrovaný systém řízení a akreditace

V ÚJV Řež je zaveden a rozvíjen integrovaný systém řízení v souladu s požadavky mezinárodních norem EN ISO 9001 (systém řízení jakosti), EN ISO 14001 (management životního prostředí) a BS OHSAS 18001 (management bezpečnosti práce).

 • Zavedení a užívání systémů řízení ve společnosti ověřila nezávislá certifikační společnost DNV GL Business Assurance B.V.
 • Na základě úspěšného auditu jsou vystaveny certifikáty pro obory a činnosti:
  • výzkumné a vývojové práce, analýzy, expertní posuzování a služby v oboru jaderných technologií, energetiky a průmyslu včetně řešení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a využití ionizujícího záření,
  • výzkum, vývoj a výroba radiofarmak,
  • zajišťování dodávek v investiční výstavbě,
  • projektové a inženýrské činnosti.  
 • Působnost certifikátů se vztahuje na tato pracoviště: Řež, Praha, ulice Na Žertvách (Divize ENERGOPROJEKT PRAHA) Praha, Nemocnice Na Homolce (PET centrum), a Brno, Masarykův onkologický ústav (PET centrum). Funkčnost  a užívání systémů je pravidelně ročně ověřováno při kontrolních auditech. 
 • V oblasti výroby radiofarmak je zabezpečování kvality výrobních procesů, produktů a distribuce léčivých přípravků pravidelně prověřováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Společnost disponuje „Povolením k výrobě léčivých a hodnocených léčivých přípravků“ a „Povolením k distribuci léčivých přípravků“.
 • V oboru provádění zkoušek a stanovení vybraných mechanických, fyzikálně-chemických, elektrických, radiačních, radiochemických (radioaktivita) a jiných charakteristických vlastností materiálů dokládají splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
 • „Osvědčení o akreditaci“, vydaná Českým institutem pro akreditaci pro jednotlivé laboratoře:

Akreditační osvědčení zde

V oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření je implementovaný systém řízení, který plní požadavky obecně závazných právních předpisů, popsán v Programech systému řízení a dalších souvisejících řídicích dokumentech. Na základě splnění všech požadavků na jakost a bezpečnost je orgánem státního odborného dozoru – Státním úřadem pro jadernou bezpečnost – vydáno povolení k provozování činností v oblasti radiační ochrany, jaderné bezpečnosti a nakládání s radioaktivními odpady.


Akciová společnost ÚJV Řež je ověřeným dodavatelem pro řadu společností: např. ČEZ, a. s., Slovenské elektrárne, a.s., I & C Energo a.s., ŠKODA JS a.s., JE Paks a další, které ve společnosti provádějí zákaznické audity. Ty prověřují nejen systém řízení, ale také konkrétní zakázku, kterou pro ně společnost zajišťuje.