Drobečková navigace

Bezpečnost a spolehlivost

Podpora bezpečnosti a spolehlivosti JE zahrnuje komplexní hodnocení, zda je jaderné zařízení provozováno v souladu s projektem a platnými národními požadavky při zohlednění mezinárodních zkušeností a legislativy. Škála podpůrných činností ÚJV Řež je zaměřena jak na legislativní, tak i provozní hledisko.

Z legislativního hlediska jde zejména o průkazy jaderné bezpečnosti při uvádění jaderných elektráren do provozu a v dalších případech specifikovaných v platné legislativě nebo požadovaných národním dozorem, například při prodlužování životnosti jaderných zařízení, při změnách jejich konfigurace nebo jiných změnách, které mohou ovlivňovat jadernou bezpečnost.

Z provozního hlediska jde o řadu podpůrných aktivit pro sledování a kontrolu provozních parametrů, vyhodnocování odchylek od nominálních parametrů, zkvalitňování a zefektivňování provozních, kontrolních, údržbových činností apod. Výsledkem podpůrných činností jsou konkrétní návrhy opatření, které vedou ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu.

Hodnocení bezpečnosti je v praxi realizováno:

 • průběžným sledováním jaderné a technické bezpečnosti (dohled, kontroly, zkoušky),
 • deterministickým hodnocením jaderné bezpečnosti (bezpečnostní analýzy),
 • pravděpodobnostním hodnocením jaderné bezpečnosti a jeho aplikacemi – například pomocí monitoru okamžitého rizika provozu,
 • s využitím nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje.
Výpočetní stanice
Kontrolní panel reaktoru
Simulace mapového zobrazení evakuace škol při těžké havárii JE
Mapové zobrazení a vyhodnocení monitorování radiační situace
Matematický model tlakové nádoby
Model experimentalniho zarizeni THAI+ provozovaneho firmou Becker-Technologies GmbH.
experimentalniho zarizeni THAI+ provozovaneho firmou Becker-Technologies GmbH.

Naše služby

 • Bezpečnostní analýzy pro účely licenčního procesu, včetně nezávislých ověřovacích analýz a vypracování dokumentace;
 • Příprava a aktualizace bezpečnostních zpráv a licenční dokumentace JE;
 • Příprava metodických postupů pro analýzy i pro vlastní licenční proces;
 • Koncepční studie v oblasti jaderné bezpečnosti;
 • Analýzy a příprava podkladů pro podporu palivového cyklu;
 • Analýzy těžkých havárií a návrhy strategií jejich zvládání ;
 • Analýzy termomechanického chování jaderného paliva v provozních i havarijních podmínkách;
 • „Best-estimate“ analýzy poškození povlaku jaderného paliva a hodnocení uvolnění zdrojového členu do chladiva;
 • Analýzy a příprava podkladů pro výpočty radiologických důsledků havárií;
 • Analýzy a příprava podkladů pro studie PSA;
 • Termohydraulické analýzy pro potřeby PTS;
 • Vyhodnocování experimentů.

 

Reaktorová fyzika a podpora palivového cyklu
Bezpečnostní analýzy

 

Těžké havárie a termomechanika
 • Komplexní analýzy rizika provozu jaderných elektráren;
 • Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu;
 • Vývoj a implementace aplikací PSA pro rizikově orientované rozhodování
  • monitory okamžitého rizika provozu JE,
  • on-line údržba,
  • optimalizace LaP a testových intervalů,
  • stanovení priorit bezpečnostních opatření,
  • cost benefit analýzy.
 • Vývoj pravděpodobnostních metod hodnocení bezpečnosti (PSA).

 

Analýzy spolehlivosti a rizik
 • Identifikace potenciálu ke zvýšení bezpečnosti provozu JE;
 • Periodické hodnocení bezpečnosti PSR, včetně návrhu metodik a kritérií hodnocení;
 • Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na základě provedených analýz
  • v oblasti designu, provozních podmínek, provozních a havarijních předpisů a procedur,,
  • návrhy na celkové zodolnění a posílení hloubkové ochrany jaderné elektrárny například v oblasti extrémních vnějších vlivů.
 • Analýzy provozních zkušeností a hodnocení bezpečnostní významnosti událostí;
 • Posouzení dopadu navrhovaných opatření na bezpečnost provozu - stanovení priorit implementace;
 • Zpracování bezpečnostní dokumentace a podpora licenčního procesu.
Analýzy spolehlivosti a rizik
Ředitel divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost
  • Vývoj kritérií pro vybrané oblastí licencování;
  • Hodnocení bezpečnostní dokumentace včetně nezávislých ověřovacích analýz;
  • Příprava a aktualizace bezpečnostních zpráv a licenční dokumentace
   • všechny fáze bezpečnostní dokumentace zahrnující zadávací, předběžnou, předprovozní i finální (provozní) bezpečnostní zprávu.
  • Podpora hodnocení designu JE dle požadavků EUR.
Ředitel divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost
 • Analýzy pro podporu vývoje havarijních předpisů (EOPs a SAMG);
 • Validace havarijních předpisů;
 • Návrhy opatření ke zlepšení ergonomie havarijních předpisů;
 • Vyhodnocování výcviku na simulátorech, návrhy na modifikace předpisů;
 • Školení v oblasti bezpečnostních analýz;
 • Školení v oblasti fenomenologie těžkých havárií a jejich zvládání;
 • Školení v oblasti PSA;
 • Vývoj a implementace podpůrných nástrojů pro podporu výcviku operátorů, TPS a krizového štábu.
Analýzy spolehlivosti a rizik
Bezpečnostní analýzy

 

Těžké havárie a termomechanika
 • Vývoj metodik a nástrojů v oblasti radiační bezpečnosti a havarijní připravenosti jaderných elektráren
 • Vývoj nástrojů pro modelování šíření radioaktivních látek do okolí a predikci radiačních následků
 • Vývoj nástrojů pro modelování a vizualizaci radiačního zatížení terénu a hodnocení (predikce) dávek na personál
 • Vývoj 3D modelů exteriérů a interiérů jaderného zdroje, vizualizace šíření škodlivých látek do prostoru
 • Vývoj simulačních nástrojů a metod s využitím virtuální reality pro plánování a optimalizaci zásahů v areálu JE v případě těžké havárie.
Diagnostika a radiační bezpečnost
 • Analýzy bezporuchovosti, provozuschopnosti, a udržovatelnosti
  • komplexních technologických soustav v energetice, dopravě, výrobě,
  • systémů ochran a řízení (SKŘ) včetně digitálních pomocí deterministických (FMEA, FMECA) metod i pravděpodobnostního hodnocení (například metodou stromů poruch).
 • Zohlednění vlivů prostředí, lidského činitele a poruch se společnou příčinou (CCF) v analýzách spolehlivosti;
 • Podpora spolehlivostně založeného projektování, uplatnění principu diverzity;
 • Návrhy opatření ke zvýšení spolehlivosti (projektové i organizační);
 • Rozbory provozních zkušeností (nežádoucích událostí), identifikace potenciálu provozních výpadků;
 • Analýzy funkčnosti zařízení v podmínkách těžké havárie;
 • Monitorování stavu a vývoj metodik pro hodnocení životnosti a spolehlivosti bezpečnostně významných měřících řetězců PO a SO;
 • Analýzy spolehlivosti výroby, hodnocení efektivity a kvality údržby;
 • Spolehlivostně orientované programy údržby;
 • Analýzy spolehlivosti lidského činitele;
 • Sběr a vyhodnocování spolehlivostních dat zařízení;
 • Výpočet spolehlivostních parametrů komponent a systémů, predikce spolehlivosti.
Analýzy spolehlivosti a rizik
 • Návrh nových výpočetních postupů,
 • Verifikace a validace výpočtových programů a modelů,
 • Vyhodnocování experimentů.
Bezpečnostní analýzy

 

Těžké havárie a termomechanika
 • Metodická podpora v oblasti bezpečnosti;
 • Hodnocení bezpečnostní dokumentace a nezávislé ověřovací analýzy;
 • Podpora spouštění nových jaderných zdrojů;
 • Přenos nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje pro aplikace v rozhodovacích procesech.
Ředitel divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost
 • Analýzy kritičnosti, stínění (bazény, kontejnery na čerstvé a vyhořelé palivo);
 • Rizikově-založená kategorizace zařízení pro účely inspekcí a údržby;
 • Vývoj nástrojů a metodik pro diagnostiku režimů a komponent jaderných elektráren;
 • Vývoj komplexních systémů pro pokročilé zpracování provozních dat, včetně jejich bezpečného připojení ke stávajícím provozním systémům JE;
 • Implementace pokročilých informačních, komunikačních a mobilních technologií s cílem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu;
 • Výcvikové kurzy a stáže v oblasti hodnocení bezpečnosti provozu JE.
Ředitel divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost

Kontakt

Divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 558     
 • Fax: +420 220 941 029
 • E-mail: safety@ujv.cz

Vybrané reference

Naše služby zahrnují legislativní a provozní podporu všech fází výstavby, provozu a vyřazování jaderných zařízení. Našimi partnery jsou investoři, provozovatelé i státní dozorové orgány.