Drobečková navigace

Historie

Naše historie i současnost je úzce spjata se špičkovými odborníky a stěžejními energetickými projekty této země.

Výzkumný ústav

Historie ÚJV Řež, a. s. se začala psát v druhé polovině padesátých let 20. století, v době, kdy svět oddělovala železná opona. To zasáhlo i vědu a především jaderný výzkum. S podporou tehdejšího Sovětského svazu se československá vláda rozhodla zřídit jaderné výzkumné pracoviště s názvem Ústav jaderné fysiky a založit Vládní výbor pro výzkum a mírové využití atomové energie. To bylo 10. června 1955. Úkol zněl: rozvíjet výzkumnou činnost v oboru jaderné fyziky, radiochemie, jaderné energetiky a pečovat o rozvoj využití radioizotopů a jejich výrobu. V tomto roce byla zahájena výstavba areálu v Řeži. Už v roce 1957 zde byl spuštěn výzkumný reaktor VVR-S (dnes LVR-15) a uskutečněna první štěpná jaderná reakce v Československu. V následujících letech se ústav rozšiřoval, měnil název i zřizovatele, od roku 1972 se začalo používat označení Ústav jaderného výzkumu.

Rostoucí společnost v tržním prostředí

Zásadní změna nastává po roce 1989, kdy výzkumné ústavy postupně ztrácejí podporu státu a tím i finanční zajištění. Ústav jaderného výzkumu byl jako celek privatizován v roce 1992 a z příspěvkové organizace se transformoval v akciovou společnost. Akcionářem se stává ČEZ, a. s., SE, a.s., ŠKODA JS a.s. a obec Husinec. S tím souvisí i zásadní změny ve způsobu řízení, organizaci a především změny v obchodní strategii. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. se postupně stává hlavně inženýrskou společností a zaměřuje se na komerční zakázky na domácím i zahraničních trzích. Schopnost převést výzkumné projekty do reálné praxe se stává jednou z hlavních konkurenčních výhod společnosti. Základní orientace na projektové činnosti, bezpečnost a efektivní provoz energetických zařízení, materiálové inženýrství a nakládání s radioaktivními odpady postupně rozšiřuje vývoj a výroba radiofarmak, zejména pro PET (pozitronová emisní tomografie). Odborníci se účastní na projektech v oblasti vývoje nových typů jaderných reaktorů a řady dalších komerčních činností doma i v zahraničí.

Skupina ÚJV – synergie pro budoucnost

Novou strategii rozvoje společnosti potvrdil i nákup dceřiných společností, ve kterých máme 100% podíl. Vzniká Skupina ÚJV, kterou tvoří: Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. a Centrum výzkumu Řež, s.r.o., do kterého byly převedeny vědecké a výzkumné kapacity včetně infrastruktury. Široké portfolio služeb doplňují další dceřiné společnosti ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s. (se 34% podílem) a Nuclear Safety and Technology Centre s.r.o. (se 40% podílem).

Dalším mezníkem je 1. září 2012, kdy se na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti mění obchodní firma (název) na  současné ÚJV Řež, a. s.