Drobečková navigace

Skupina ÚJV

Skupina ÚJV zahrnuje mateřskou společnost ÚJV Řež, a. s., a tři její 100% vlastněné dceřiné obchodní korporace. Aktivity Skupiny ÚJV se synergicky zaměřují na výzkum a specializované služby pro energetiku, průmysl a nukleární medicínu v ČR i v zahraničí. Jednotlivé společnosti disponují rozsáhlou, často unikátní technologickou infrastrukturou a jsou zapojeny do řady profesionálních platforem na národní i mezinárodní úrovni. Skupina ÚJV je členem Skupiny ČEZ. Zde uvedené dceřiné obchodní korporace tvoří spolu s ÚJV Řež koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

ÚJV Řež, a. s.

Poskytuje širokou škálu služeb, zaměřených především na podporu bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, zejména jaderných, chemii palivového cyklu a komplexní služby při nakládání s radioaktivními i jinými odpady a na projektování a související inženýrské činnosti. V oblasti nukleární medicíny se zabývá vývojem, výrobou, distribucí radiofarmak a výstavbou i provozem center pro pozitronovou emisní tomografii (PET).

facebook youtube linkedin

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Je výzkumná organizace, zaměřená na výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné. Disponuje unikátní výzkumnou infrastrukturou, která zahrnuje dva výzkumné reaktory LVR-15 a LR-0, soubor experimentálních zařízení (sondy a smyčky) a nově také rozsáhlé technologické zázemí projektu SUSEN (Sustainable Energy), které řadí společnost na špičku aplikovaného výzkumu v oblasti energetických technologií.

linkedin

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

Zabývá se aplikací vědeckých poznatků v oblasti mechaniky těles a prostředí, hodnocením mezních stavů a podporou rozvoje progresivních, spolehlivých a únosných ocelových konstrukcí, tlakových nádob, uskladňovacích nádrží a potrubních systémů.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Je zaměřen na výzkum, vývoj, akreditované zkušebnictví, kalibrace a měření pro průmysl a energetiku. Projekty a zakázky zahrnují diagnostiku a řešení oblasti provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení a kolejových vozidel, výpočty v oblasti pevnosti, dynamiky, deformační odolnosti a také výzkum, vývoj a průmyslovou aplikaci žárových nástřiků.

linkedin