Drobečková navigace

Technická podpora provozu a údržby

Naše podpora provozovatelů energetických zdrojů zahrnuje komplex služeb od diagnostiky a programů provozních kontrol přímo v místě provozu přes kvalifikaci inspekčních metod až po zastřešující projekty zvyšování výkonu, ekologizace a modernizace

Provozovatelům energetických celků a průmyslových komplexů přinášíme z bezpečnostního hlediska odůvodněné ekonomické úspory a zvýšení návratnosti investic do zařízení a vybavení.

Naše služby

 • Provádění provozních kontrol na lokalitách elektráren;
 • Provozní diagnostika armatur s elektrickým a pneumatickým pohonem;
 • Kvalifikace nových inspekčních metod a postupů (například RTG kontroly na potrubí);
 • Design a výroba zkušebních těles s jiskřenými i skutečnými vadami pro účely kvalifikačních zkoušek;
 • Analýza a optimalizace provozu;
 • Zvyšování výkonu a projekty zvýšení životnosti;
 • Projekty ekologizace a modernizace.

 

Diagnostika svarů potrubí

více...

Úspory provozních nákladů provozovatele díky zvýšené spolehlivosti, bezpečnosti a životnosti zařízení

 • Analýzy poškozených součástí z hlediska vlastností použitých materiálů
 • Vyhodnocení a stanovení kořenových příčin defektů
 • Doporučení, návrh systému opatření a kontrol

Unikátní technické a expertní kapacity

 • Akreditované laboratoře pro standardní i atypické materiálové zkoušky
 • Špičkové experimentální vybavení a přístroje
 • Specialisté z  oborů materiálové inženýrství, termomechanika, technologie výroby, svařování, napěťová analýza a dalších
 • Výroba experimentálních zkušebních těles

Zpracování studií a dokumentací pro přípravu a realizaci modernizace energetických provozů. Studie a dokumentaci pro další fáze projektu je možné zpracovat pro energetické zdroje jako celek i pro dílčí části provozu.

Modernizace energetických zdrojů je zpravidla prováděna za účelem:

 • Zvýšení výkonových parametrů zdroje;
 • Zvýšení účinnosti výroby elektrické energie a tepla;
 • Optimalizace provozu a provozních nákladů;
 • Snížení emisí znečišťujících látek a produkce odpadů;
 • Zvýšení komfortu obsluhy zdroje;
 • Zvýšení bezpečnosti provozu;
 • Prodloužení životnosti.

Projektové činnosti

 • Studie proveditelnosti;
 • Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace IPPC;
 • Basic Design;
 • Zadávací dokumentace na dodavatele;
 • Koordinační dokumentace ve fázi Detail Design a zpracování vybraných částí Detail Design;
 • Výkon Autorského dozoru.

Související inženýrské činnosti

 • Zjištění a analýza skutečného stavu zařízení;
 • Vyhodnocení potenciálu přínosu modernizace zdroje z pohledu výkonu, účinnosti, provozu atd.;
 • Vyhodnocení technických částí nabídek dodavatelů;
 • Technická podpora při jednání s dodavateli;
 • Koordinace Detail Design.

Studie je možné zpracovat pro energetické zdroje jako celek i pro dílčí části provozu.
Ekologizace energetických zdrojů spalujících tuhá paliva (zejména uhlí) je prováděna za účelem snížení negativního vlivu zdrojů na životní prostředí. Jedná se především o snižování emisí do ovzduší, aby hodnoty emisí byly v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových emisích (IED) a vyhovovaly zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Dalším cílem ekologizace je zvýšení účinnosti výrobního bloku, což znamená i snížení emisí kysličníku uhličitého (CO2).

Možnosti řešení ekologizace zdrojů

 • Záměnou paliva z pevného na kapalné nebo plynné
 • Modifikace spalování, úprava paliva
 • Snižování tuhých emisí
 • Snižování emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku
 • Kombinované techniky ke snižování emisí SO2 a NOx

Zpracování dokumentace

 • Studie proveditelnosti
 • Projektová dokumentace do úrovně Basic Design
 • Zadávací dokumentace na dodavatele
 • Koordinační dokumentace ve fázi Detail Design
 • Výkon Autorského dozoru

Související inženýrské činnosti

 • Zjištění a analýza skutečného stavu zařízení
 • Vyhodnocení technických částí nabídek dodavatelů
 • Technická podpora při jednání s dodavateli
 • Koordinace Detail Design
 • autoklávy pro hodnocení materiálů za provozních podmínek,
 • světelné rastrovací elektronové mikroskopy,
 • horké a polohorké komory pro hodnocení vlastností ozářených/radioaktivních materiálů.

 

 • univerzální trhací stroje Instron,
 • kyvadlová kladiva,
 • instrumentované zkoušky tvrdosti,
 • měření rozměrů,
 • mikroskopická analýza porušených těles.

 

 • pro kvalifikaci prostředí,
 • kobaltové ozařovny,
 • monitorování vlastností a charakteristik materiálů zařízení.

 

Kontakt

Divize Integrita a technický inženýring

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 670
 • Fax: +420 220 940 519
 • E-mail: integrity@ujv.cz

Divize ENERGOPROJEKT PRAHA

  • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8 - Libeň 
  • Telefon: +420 227 133 333
  • Fax: +420 227 133 340
  • E-mail: energoprojekt@ujv.cz

 

Vybrané reference

V oblasti klasické energetiky, teplárenství, spalování odpadu a průmyslové energetiky zajišťujeme předprojektovou a projektovou činnost ve výstavbě, podporu provozu, modernizace a ekologizace, optimalizace provozních nákladů. Zabýváme se OZE a aplikací vodíkových technologií v dopravě a energetice.