Drobečková navigace

PAMIRe

Přenos hodnot migračních PArametrů granitických hornin z MIkroměřítka do REálného měřítka horninového masivu (PAMIRe)

Transfer of granitic rock migration parameters from microscale to real scale in the rock massive (PAMIRE)

Projekt financovaný v rámci 4. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji o podporu od roku 2014 pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ pod číslem TA04020986.

       I.             Základní informace o projektu

 - Cíl projektu

          Pro české horniny krystalického typu (granity) existuje pouze omezené množství parametrů, popisujících retenci migrujících látek v horninovém prostředí, a to jak v laboratorním, tak v reálném prostředí. Laboratorní experimenty nepostačují k popisu migračních procesů probíhajících v horninovém prostředí, protože ve většině případů v laboratoři není možno zcela dodržet podmínky, shodující se s reálnými (tlak, velikost vzorků, rychlost proudění, vlastnosti roztoků, časové měřítko). Nezanedbatelný vliv na průběh laboratorních experimentů má i velikost a zpracování vzorků (vrtání, řezání, broušení), které ovlivňují míru poškození povrchu a tím i vznik nových sorpčních a difúzních povrchů. Ty pak mohou ovlivnit experimenty tak, že získaná data neodpovídají skutečnosti.

         Vypracování metodik umožňujících přenos laboratorních dat do reálných podmínek masívu granitických hornin uvažovaného hostitelského prostředí pro ukládání odpadů je zásadním krokem, umožňujícím vyhodnocení vhodnosti konkrétního horninového prostředí jako potencionální bariéry plnící svou bezpečnostní funkci. Přenos dat do reálného měřítka musí nutně zahrnovat predikční modelování a dle možností experimenty středního měřítka a experimenty in-situ, umožňující zachování reálných podmínek (tlak, teplota, Eh, pH podzemních vod atd.) v horninovém prostředí a srovnání získaných výsledků s daty získanými v laboratoři.

          Základním cílem projektu je tedy posoudit míru reprodukovatelnosti výstupů laboratorního studia transportních procesů stopovačů v porovnání s výsledky experimentu většího měřítka (dm) a možnost následné implementace do reálných podmínek granitických hornin (experiment in-situ v podzemní laboratoři Josef) a do modelů, vyhodnocujících difúzi radionuklidů do horniny.

          Výsledky mohou významně přispět ke snížení nejistot kvantifikace transportních parametrů stopovačů v horninovém prostředí, plynoucí ze zjednodušení reálných procesů při použití vzorků malých rozměrů v laboratorních podmínkách.

          Současně je cílem zhotovit vhodné aparatury či sestavit pracovní a metodické postupy, které by umožňovaly přenos informace o vlastnostech hornin a procesech v nich probíhajících z mikroměřítka (mm) do reálného měřítka prostředí horninového masivu (desítky metrů).

          A konečně je cílem zavést metodiky, které tyto předcházející cíle umožňují osáhnout a nebyly doposud v širší míře aplikovány, ať už jde o využití speciální stopovačů (radionuklidy) či moderních analytických metod.

  

     II.              Účastníci projektu

Hlavní příjemce:

ÚJV Řež, a. s.

Spolupříjemci:

ARCADIS CZ a.s.

České vysoké učení technické v Praze

Centrum experimentální geotechniky

PROGEO, s.r.o.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

  

  III.         Výstupy projektu

  • Funkční vzorky – dostupné ke stažení níže
    • FV TACR 2402-2017-1  => Sestava pro uskutečnění aktivních laboratorních experimentů středního měřítka (do 140mm)
    • FV TACR 2402-2017-2  => Sestava pro uskutečnění aktivních laboratorních experimentů středního měřítka (do 300mm)
    • FV TACR 2402-2017-3  => Sestava pro měření elektromigračními metodami ve středním měřítku
  • Citace články - Výsledky projektu - dostupné ke stažení níže

Soubory ke stažení

Kontakt

Oddělení Chemie palivového cyklu