Drobečková navigace

Řízené stárnutí a hodnocení životnosti

Investice do velkých výrobních celků lze zhodnotit pouze jejich následným efektivním dlouhodobým provozem. Propracované postupy, diagnostiky a řídící programy z jaderné energetiky umíme aplikovat i na řízení životního cyklu zařízení nebo výrobních celků v jiných oblastech průmyslu.

Problematikou řízení stárnutí a prodlužování životnosti zařízení se zabýváme komplexně a dlouhodobě, zajišťujeme řízení stárnutí konkrétních zařízení a jsme autorem řady certifikovaných programů a metodik.

Oblasti realizace programů zahrnují zejména udržování databáze projektových východisek, programy řízeného stárnutí a provozních kontrol.

Naše služby

 • Design Bases – doplňování, udržování a aktualizace databáze projektových východisek;
 • Tvorba průkazné dokumentace v souladu s požadovanou normativně technickou dokumentací (NTD);
 • Hodnocení pevnosti a životnosti zařízení včetně predikcí stavu zařízení pro určené dominantní degradační mechanizmy;
 • Kvalifikace zařízení na prostředí;
 • Výpočty odezvy zařízení na provozní podmínky metodou konečných prvků (statika, vedení tepla, lomová mechanika, dynamika včetně seizmicity a rychlých dějů jako jsou švihy roztržených potrubních systémů);
 • Úpravy a tvorba řídících programů (program řízení životnosti, programy řízeného stárnutí);
 • Hodnocení odhadu rizik způsobených tlakově teplotními šoky;
 • Termohydraulická analýza pro pevnostní analýzy;
 • Návrh podpůrných databázových aplikací;
 • Provádění technicko-ekonomických studií energetických zařízení;
 • Konstrukce a výroba nezbytných experimentálních zařízení.

více...

Úspory provozních nákladů provozovatele díky zvýšené spolehlivosti, bezpečnosti a životnosti zařízení

 • Analýzy poškozených součástí z hlediska vlastností použitých materiálů
 • Vyhodnocení a stanovení kořenových příčin defektů
 • Doporučení, návrh systému opatření a kontrol

Unikátní technické a expertní kapacity

 • Akreditované laboratoře pro standardní i atypické materiálové zkoušky
 • Špičkové experimentální vybavení a přístroje
 • Specialisté z  oborů materiálové inženýrství, termomechanika, technologie výroby, svařování, napěťová analýza a dalších
 • Výroba experimentálních zkušebních těles

Akreditovaná stanovení a monitorování radioaktivních, toxických a dalších prvků významných z hlediska ochrany životního prostředí a vzorků přírodních materiálů.

Analýzy vzorků plynů a biomasy

 • Stanovení podílu biomasy v tuhých palivech radiokarbonovou metodou;
 • Stanovení množství radionuklidů v palivu i exhalacích (popílku);
 • Monitoring průsaků v úložištích odpadních materiálů;
 • Stanovení mikrokoncentrací transuranů, těžkých a toxických prvků (např. stanovení profilu nečistot v kovech a v jiných materiálech v průmyslu);
 • Sledování procesů tepelného chování vzorků metodami difúzní emanační strukturní analýzy;
 • Sledování povrchových změn materiálu v průběhu ohřevu 20–1200 °C metodou difúzní emanační strukturní analýzy;
 • Statistické vyhodnocení velkého objemu dat;
 • Realizace nestandardních zakázkových analýz včetně návrhu postupu.

Optimalizace provozu energetických zdrojů a zařízení

Zpracování studií a dokumentací optimalizace energetických provozů. Studie a dokumentaci pro další fáze projektu lze zpracovat pro energetické zdroje jako celek i pro dílčí části provozu.

Optimalizace energetických zdrojů se provádí zejména za účelem zvýšení účinnosti výroby energie, snížení ztrát a provozních nákladů, případně z pohledu změny provozu.

Optimalizace zpravidla zahrnuje:

 • Analýzu stávajícího provozu na základě naměřených dat a projektových parametrů;
 • Vytipování možností pro zvýšení efektivity provozu;
 • Zpracování výpočtového modelu a vyhodnocení vlivu sledované změny na účinnost;
 • Posouzení dopadů realizace změny na dotčená zařízení;
 • Optimalizaci parametrů hlavních elektrických zařízení, optimalizaci a návrh elektrických schémat atd.

Projektové činnosti

 • Návrh a rozsah optimalizace;
 • Studie proveditelnosti;
 • Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace IPPC;
 • Dokumentace do úrovně Basic Design;
 • Technické části Zadávací dokumentace na výběr dodavatele;
 • Koordinační dokumentace ve fázi Detail Design a zpracování vybraných částí Detail Design;
 • Výkon Autorského dozoru.

Související inženýrské činnosti

 • Zjištění a analýza skutečného stavu zařízení;
 • Vyhodnocení potenciálu přínosu optimalizace zdroje;
 • Vyhodnocení technických částí nabídek dodavatelů;
 • Technická podpora při jednání s dodavateli;
 • Koordinace Detail Design.
 • autoklávy pro hodnocení materiálů za provozních podmínek,
 • světelné rastrovací elektronové mikroskopy,
 • horké a polohorké komory pro hodnocení vlastností ozářených/radioaktivních materiálů.

 

 • pro kvalifikaci prostředí,
 • kobaltové ozařovny,
 • monitorování vlastností a charakteristik materiálů zařízení.

 

 • univerzální trhací stroje Instron,
 • kyvadlová kladiva,
 • instrumentované zkoušky tvrdosti,
 • měření rozměrů,
 • mikroskopická analýza porušených těles.

 

Kontakt

Divize Integrita a technický inženýring

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 670
 • Fax: +420 220 940 519
 • E-mail: integrity@ujv.cz

Vybrané reference

V oblasti klasické energetiky, teplárenství, spalování odpadu a průmyslové energetiky zajišťujeme předprojektovou a projektovou činnost ve výstavbě, podporu provozu, modernizace a ekologizace, optimalizace provozních nákladů. Zabýváme se OZE a aplikací vodíkových technologií v dopravě a energetice.