Drobečková navigace

Podpora ekonomického a efektivního provozu JE

Pro provozovatele JE zajišťujeme řadu činností, které směřují ke zvýšení efektivity a ekonomiky provozu energetických bloků. V rámci komplexních projektů zvyšování výkonu máme reference na úrovni generálního dodavatele.

FLUENT - počítačová simulace dějů spojených s prouděním médií uvnitř tlakové nádoby reaktoru
Model rozložení palivových tyčí
Model rozložení palivových tyčí

Přehled činností a nástrojů

 • Komplexní projekty zvyšování výkonu bloků s reaktory VVER založené na detailním zhodnocení a využití projektových rezerv;
 • Prokázání dostatečných rezerv pro bezpečný a spolehlivý provoz bloků se zvýšeným výkonem a to včetně zohlednění požadavků na prodloužení jejich životnosti (LTO);
 • Zpracování kompletní dokumentace včetně bezpečnostní zprávy;
 • Podpora provozovatele při licencování;
 • Podpora komunikace s orgány státního dozoru;
 • Program dohledu, garance spolehlivosti.
 • Analýzy a návrhy úprav stávajícího provozu ke zvýšení efektivity;
 • Optimalizace palivového cyklu a palivových vsázek z hlediska efektivního využití jaderného paliva;
 • Optimalizace parametrů zařízení pro nové podmínky provozu;
 • Zpracování projektové dokumentace provozních režimů, manévrovatelnosti bloků a schopnosti plnění podpůrných služeb pro přenosovou soustavu;
 • Rizikově-založená optimalizace programů odstávek;
 • Spolehlivostně založené programy údržby;
 • Optimalizace nápravných opatření a připravovaných modifikací v provozu JE, vyhodnocení dopadů modifikací zařízení na provoz JE;
 • Optimalizace Limit a podmínek bezpečného provozu, zdůvodnění žádosti o výjimku;
 • Rizikově a spolehlivostně založené modifikace intervalů testů a kalibrací.
 • Pravděpodobnostní hodnocení bezporuchovosti a provozuschopnosti komplexních systémů a zařízení, návrhy na zvýšení spolehlivosti provozu;
 • Monitorování rizika výpadků výroby;
 • Optimalizace nákladů na zajištění provozuschopnosti (cost-benefit analýzy);
 • Analýza provozních zkušeností, vyhodnocení spolehlivostních parametrů zařízení, analýzy trendů bezporuchovosti zařízení;
 • Spolehlivostně orientovaná údržba (RCM).
 • Podpora provozovatele při licencování technologie JE pro provoz nad rámec projektované životnosti;
 • Prokázání dostatečných rezerv pro bezpečný a spolehlivý provoz bloků po prodloužení životnosti (LTO);
 • Aktualizace kompletní bezpečnostní dokumentace včetně bezpečnostní zprávy a PSA;
 • Podpůrné analýzy související s prodlužováním doby provozu bloků JE;
 • Programy řízeného stárnutí a hodnocení životnosti.
 • Monitor rizika pro rizikově založenou optimalizaci provozu a odstávek;
 • Nástroje a metody pro včasnou identifikaci abnormálních provozních režimů a poruchových stavů;
 • Vývoj nástrojů a postupů pro hodnocení životnosti a spolehlivosti senzorů měření důležitých procesních parametrů;
 • Vývoj mobilních aplikací pro podporu provozu, zpracování počítačových postupů pro podporu provozních pochůzek a kontrol (handheldy, mobilní telefony, tablety);
 • SW pro optimalizaci palivových vsázek OPTIMAL a LPOpt;
 • SW pro monitorování aktivní zóny SCORPIO-VVER;
 • SW ANDREA  pro návrh a bezpečnostní hodnocení palivových vsázek.
 • Účast našich expertů při hodnocení odstávek bloků před jejich opětovným uvedením na výkonový stav

Kontakt

Divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 558     
 • Fax: +420 220 941 029
 • E-mail: safety@ujv.cz

Vybrané reference