Drobečková navigace

Bezpečnost a spolehlivost jaderných zařízení

Výzkum jaderné bezpečnosti a spolehlivosti je neoddělitelně spojen se stávající bezpečností provozu jaderných zařízení, navazuje na ni a vytváří nebo doplňuje užívané postupy, metodiky a kritéria v souladu se zpětnou vazbou na provoz, s nejnovějšími poznatky a požadavky dané národní legislativou, doporučením mezinárodních organizací, nebo celosvětovým rozvojem v  oblasti jaderné bezpečnosti.

Kontrolní panel reaktoru
Simulace mapového zobrazení evakuace škol při těžké havárii JE
Mapové zobrazení a vyhodnocení monitorování radiační situace

Hlavní směry výzkumu, vývoj nových bezpečnostních metodik

 • Vývoj nových pokročilých metodik odpovídajících současnému stavu vývoje (např. „best-estimate” přístupu založeném na statistickém vyhodnocení výsledků s uvážením neurčitostí vstupních dat, výpočetních modelů, korelací atd.);
 • Vývoj a aplikace spojených výpočetních programů (coupled version);
 • Vývoje „Trade-off“ metodik pro řešení bezpečnostně provozních omezení;
 • Ověřování bezpečnostních kritérií na experimentálních databázích;
 • Validace výpočetních programů na experimentálních zařízeních;
 • Vývoj a aplikace CFD výpočetních programů pro analýzy chování médií v okruzích jaderné elektrárny, ochranných obálkách a v palivových souborech;
 • Podpora plánování a vyhodnocování termohydraulických experimentů;
 • Koncepční studie v oblasti jaderné bezpečnosti.
Bezpečnostní analýzy

 

 
 • „Best-estimate“ analýzy poškození povlaku jaderného paliva a hodnocení uvolnění zdrojového členu do chladiva;
 • 3D FEM modelování palivových proutků resp. palivových souborů;
 • Zapojení do mezinárodních projektů EC resp. OECD/NEA v oblastech experimentálního výzkumu chování paliva v provozních nebo havarijních podmínkách.
Těžké havárie a termomechanika
 • Vývoj metodik pro pokročilé výpočtové nástroje pro řešení těžkých havárií;
 • Validace integrálních výpočtových nástrojů (MELCOR, ASTEC, MAAP5-VVER) na experimentech;
 • Vývoj vlastních nástrojů pro zpracování vstupních modelů na základě grafických podkladů;
 • Vývoj vlastních nástrojů pro vyhodnocování výsledků analýz těžkých havárií  pro reaktrové aplikace i validační úlohy;
 • Zapojení do mezinárodních výzkumných programů organizovaných EC resp. OECD/NEA a výzkumných analytických úloh OECD/NEA/ISP v mnoha oblastech fenomenologie těžkých havárií –  např. degradace aktivní zóny, chování vodíku, hoření vodíku, chování štěpných produktů, ocenění zdrojových členů resp. minimalizace neurčitostí v predikci těžké havárie.

 

Těžké havárie a termomechanika
 • Vývoj metodik a nástrojů v oblasti radiační bezpečnosti a havarijní připravenosti jaderných elektráren
 • Vývoj nástrojů pro modelování šíření radioaktivních látek do okolí a predikci radiačních následků
 • Vývoj nástrojů pro modelování a vizualizaci radiačního zatížení terénu a hodnocení (predikce) dávek na personál
 • Vývoj 3D modelů exteriérů a interiérů jaderného zdroje, vizualizace šíření škodlivých látek do prostoru
 • Vývoj simulačních nástrojů a metod s využitím virtuální reality pro plánování a optimalizaci zásahů v areálu JE v případě těžké havárie.
Diagnostika a radiační bezpečnost
 • Vývoj postupů kvantifikace pravděpodobnostních parametrů modelů pro hodnocení rizik při nepostačujících datech, včetně aplikací Bayesovského přístupu a využití expertního odhadu
 • Monitorování rizika jaderných i nejaderných provozů speciálně zaměřené na externí události
 • Vývoj metod hodnocení spolehlivosti lidského činitele v podmínkách řízení provozu složité technologie za dynamicky se měnících podmínek
 • Metody sběru a vyhodnocování dat z výcviku obsluhy na trenažéru
 • Adaptace metod pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti na nejaderné technologie
 • Metody cost-benefit analýzy pro aplikace zaměřené na zvyšování bezpečnosti
 • Zahrnutí přírodních událostí do modelů rizika provozu složité technologie
 • Metodika modelování a kvantifikace rizika selhání digitálních systémů kontroly a řízení

Spolehlivostní analýzy

 • tvorba 3D modelů exteriérů a interiérů jaderného zdroje, vizualizace šíření škodlivých látek do prostoru,
 • zpracování virtuálních 3D modelů systémů a komponent jaderné elektrárny pro potřeby přípravy personálu,
 • zpracování virtuálních 3D modelů pro potřeby plánování ukončení životnosti jaderné elektrárny (decommissioning) a optimalizaci a nácvik demontáže kontaminovaného zařízení.

 

 • Adaptace metod pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti složité technologie na problematiku spolehlivosti;
 • Metodika spolehlivostně orientované údržby (RCM);
 • Vývoj metod hodnocení spolehlivosti lidského činitele v podmínkách řízení provozu složité technologie za dynamicky se měnících podmínek;
 • Metodická podpora analýzy a odhadu pravděpodobností vzniku násobných poruch se společnou příčinou;
 • Metodika pravděpodobnostního modelování spolehlivosti digitálních řídících a zabezpečovacích systémů.

Spolehlivostní analýzy

Kontakt

Divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 558     
 • Fax: +420 220 941 029
 • E-mail: safety@ujv.cz

Vybrané reference

Poskytujeme komplexní služby zaměřené na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace zejména v oblasti mírového využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření. Projekty realizujeme v rámci dotačních programů i komerčních zakázek.