Drobečková navigace

Materiály

Dlouhodobě a s mezinárodně oceněnými výsledky se věnujeme výzkumu materiálů s cílem zabezpečit jadernou bezpečnost, prodloužit životnost jaderných zařízení a vyvinout nové materiály pro nejaderné využití. Podílíme se také na vývoji aplikací v oblasti nanotechnologií pro jadernou energetiku a nakládání s radioaktivními odpady.

Specializovaná pracoviště:

 • komplex horkých a polohorkých komor pro realizaci experimentů a analýz na ozářených materiálech komponent jaderných elektráren. V současnosti je v rámci doplňkových svědečných programů ocelí tlakových nádob reaktorů VVER-440 a VVER-1000 uskutečňována rekonstituce zkušebních těles pomocí elektronového svazku, která umožňuje významné zlepšení kvality informací o vlivu ozáření na mechanické vlastnosti reaktorových ocelí,
 • akreditované laboratoře pro zkoušky mechanických vlastností ozářených materiálů.

Výzkum vlastností materiálů

 • výzkum a vývoj materiálů pro provozované jaderné reaktory, reaktory nízkého výkonu, výzkumné reaktory a reaktory nové generace,
 • realizace experimentů v rámci svědečných programů jaderných elektráren – zkoušky mechanických vlastností ozářených materiálů, včetně stanovení vlivu interakce s prostředím (např. autoklávové zkoušky),
 • zkoušky mechanických vlastností pokročilých materiálů pro reaktory IV. generace (např. ODS oceli, Ni slitiny),
 • testování vlivu prostředí, ozařování a zatěžování různých typů na životnost materiálů,
 • simulace stárnutí materiálů svarových spojů a hodnocení souvisejících změn mechanických vlastností,
 • výzkum v oblasti materiálů pokrytí paliva.

Využití nanomateriálů pro jaderné aplikace

Ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze a Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.) vyvíjíme a testujeme nanomateriály pro následující aplikace:

 • záchyt radionuklidů uvolňovaných do životního prostředí lidskou činností,
 • dekontaminace odpadních roztoků,
 • zajištění sanačních činností při mimořádných událostech a zmírnění jejich dopadů,
 • jako náplně ve filtračních systémech pro jaderné elektrárny, ozbrojené složky a zdravotnická zařízení.

Testujeme a využíváme nanomateriály na bázi:

 • nanočásticových oxidů kovů (Al2O3, TiO2, NiO, ZnO), podvojné nebo ternární oxidy s granátovou nebo spinelovou strukturou,
 • nanoformygrafenu a grafen-oxidu nebo jejich modifikované formy s částicemi Ag,
 • nanomateriály na bázi aluminosilikátů substituované částicemi Ag a Cu apod.

Kontakt

Divize Integrita a technický inženýring

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 670
 • Fax: +420 220 940 519
 • E-mail: integrity@ujv.cz

Divize Radioaktivní odpady a vyřazování

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420266172125 
 • Fax: +420 266 172 086
 • E-mail: waste@ujv.cz

Vybrané reference

Poskytujeme komplexní služby zaměřené na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace zejména v oblasti mírového využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření. Projekty realizujeme v rámci dotačních programů i komerčních zakázek.