Drobečková navigace

Jaderné reaktory IV. generace a malé jaderné reaktory

Zabýváme se výzkumnými a vývojovými aktivitami pro provozované jaderné reaktory, pro jaderné reaktory nové generace (GenIV) a nově i pro malé jaderné reaktory. Naše aktivity rozvíjíme v souladu s potřebami rozvoje energetiky v České republice.

Výzkum reaktorů nové generace v ÚJV Řež se aktuálně soustřeďuje na přípravnou fázi projektu ALLEGRO, tj. demonstrátoru vysokoteplotního rychlého reaktoru chlazeného heliem (GFR - Gas Fast Reactor). 

Divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost také pracuje na výzkumu malých jaderných reaktorů a možností jejich využití v energetice České republiky, s důrazem na centrální zásobování teplem.

Výzkum a vývoj v oblasti reaktorů

Výzkum reaktorů nové generace v ÚJV Řež  se v současné době soustřeďuje na  vývoj konceptu demonstračního vysokoteplotního reaktoru ALLEGRO    s rychlým spektrem neutronů chlazeného heliem (GFR - Gas Fast Reactor) v rámci mezinárodní asociace „V4G4 Centre of Excellence“.

V souvislosti s tímto projektem vyvíjíme aktivity v následujících oblastech:

Koncepce a bezpečnost reaktorů:

Posuzujeme existující koncepce reaktorů IV. generace, navrhujeme nové koncepce včetně konkrétních řešení. Provádíme termohydraulické výpočty chování primárního okruhu v provozních a havarijních podmínkách, analyzujeme průběh a následky těžké havárie s tavením aktivní zóny, řešíme otázky uplatnění metod PSA při hodnocení těchto reaktorů.

Technologická a experimentální podpora:

Poskytujeme expertní podporu v oblasti heliových technologií včetně návrhu experimentálních zařízení pro verifikaci a validaci výpočtových nástrojů a pro ověření provozních režimů a funkce technologických systémů.

Souběžně s výše uvedenými technickými činnostmi analyzujeme legislativní a ekonomické aspekty uplatnění reaktorů IV. generace v České republice.

Připravujeme řadu navazujících výzkumných aktivit v oblastech:

 • materiálový výzkum,
 • palivový cyklus (termomechanické analýzy paliva pro ALLEGRO),
 • minimalizace a zpracování odpadů,
 • vývoj výpočtových nástrojů a modelů pro popis a hodnocení provozních a bezpečnostních charakteristik, včetně charakteristik pravděpodobnostních.

V poslední době jsou ve světě předmětem zájmu malé jaderné reaktory s výkonem do 300 MWe a jejich využití pro zajištění dodávek energie.

Vývoj a zavádění malých reaktorů podporuje Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) pro využití v zemích s málo rozvinutou produkcí elektřiny. Průmyslově vyspělé země vyvíjejí malé jaderné reaktory zejména jako ekologickou a udržitelnou alternativu ke zdrojům spalujícím fosilní paliva a plyn.

Výzkum ÚJV Řež se zaměřuje na malé jaderné reaktory tlakovodního typu, na rychlé reaktory chlazené těžkými kovy a výhledově také na vysokoteplotní reaktory chlazené plynem.

Výzkum zahrnuje tyto oblasti:

 • jaderné palivo a palivové cykly,
 • materiály konstrukcí a jejich chování v podmínkách provozu,
 • analýzy a hodnocení bezpečnosti,
 • možnosti uplatnění v energetickém hospodářství České republiky (výroba elektřiny, tepla, jiné aplikace),
 • hodnocení koncepcí malých reaktorů z hlediska jejich vhodnosti pro energetiku České republiky,
 • otázky umisťování, interakce s okolím, posouzení vlivu na životní prostředí,
 • možnosti účasti průmyslu České republiky na výrobě a dodávkách zařízení.

Kontakt

Divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost

 • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
 • Telefon: +420 266 173 558     
 • Fax: +420 220 941 029
 • E-mail: safety@ujv.cz

Vybrané reference

Poskytujeme komplexní služby zaměřené na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace zejména v oblasti mírového využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření. Projekty realizujeme v rámci dotačních programů i komerčních zakázek.