Drobečková navigace

Úspěšné naplnění projektu pro MV ČR

17. května 2016

​V závěru dubna se v Řeži uskutečnil kontrolní den k projektu „Nová metoda měření odezvy konstrukce ochranné obálky pro zajištění bezpečnosti JE i v případě těžkých havárií", identifikační kód VG20132015124, realizace 04/2013-12/2015.

Účelovou podporu na řešení výzkumného projektu poskytlo Ministerstvo vnitra. Na základě ustanovení § 13 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů je Ministerstvo vnitra ČR jako poskytovatel veřejné podpory povinno provést závěrečnou kontrolu projektu. Tak se i stalo a po prezentaci shrnující podíl jednotlivých řešitelů a dosažených výsledků projektu zástupci MV ČR provedli kontrolu přímo na pracovišti ÚJV Řež.

Účastníky kontroly byli, za Ministerstvo vnitra ČR: Mgr. Radek Říčánek, vedoucí kontrolní skupiny a Ing. Jiří Rulc, člen kontrolní skupiny.

Za řešitelské týmy:

ÚJV Řež, a. s. - Ing. Vladimír Stratil, MBA - ředitel D2300 a člen představenstva;

Ing. Jiří Žďárek, CSc., manažer projektu;

Ing. Petr Vomáčka. hlavní řešitel projektu;

Ján Bulák, člen řešitelského týmu;

Antonín Šik, člen řešitelského týmu;

Ing. Michaela Šnofláková, ekonomika projektu.

Network group, s.r.o. (NWG) –      Ing. Břetislav Mikel - Ph.D., hlavní řešitel.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. (ÚPT) doc. Ing. František Urban, CSc., hlavní řešitel.

Předmětem kontroly projektu bylo prověření dodržování podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací, zejména pak kontrola dosažených výsledků a výstupů a jejich právní ochrana.

Účastníci projektu, zástupci jednotlivých společností: ÚJV Řež, ÚPT a NWG, zpracovali prezentaci, které byla rozdělena na dvě části. Část výzkumu a vývoje a část výsledného stavu, včetně právní ochrany výsledků a budoucí implementace.

Po prezentaci a následném přesunu na Experimentální halu obj. 272 následovala praktická ukázka dosažených výsledků. Předvedeny byly následující funkční vzorky:

  1. Měřící systém a optický senzor 1. generace instalovaný na železobetonovém nosníku, včetně vyhodnocovací jednotky. Železobetonový nosník byl připraven pro definované namáhání. Jedná se o Funkční vzorek zaregistrovaný v databázi RIZ, pod číslem  RIV/68081731.
  2. Senzorický systém pro měření roztažnosti (výsledný funkční vzorek, instalovaný také na ETE). Optický senzor instalován na laboratorním stole s mikrometrickým posuvem, který umožňuje simulaci deformace měřeného objektu. Také tento systém byl zaregistrován do databáze RIV (zápis proběhne v létě 2016).

Za stranu poskytovatele dotace (kontrolujících) bylo zhodnoceno, že se jedná o velice úspěšný projekt s výbornými užitečnými výsledky a velkým potenciálem.

Zároveň bylo přítomným sděleno, že takto vynikající výsledek ÚJV Řež zvyšuje konkurenceschopnost na trhu a také dává velkou šanci na úspěch v dalším podaném projektu do programu BV III/1-VS Ministerstva vnitra - Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriích.

 

Další aktuality