Drobečková navigace

Další úspěch našich PET radiofarmak

Tisková zpráva, 8. června 2017

Počet vyšetření šetrnou diagnostickou metodou pozitronové emisní tomografie (PET) roste. Technologií PET disponuje už 12 pracovišť v ČR. Roste i podíl našich PET radiofarmak na českém trhu. ÚJV Řež nově dodává radiofarmaka i pro Nemocnici České Budějovice.

Diagnostická metoda pozitronové emisní tomografie (PET) je v České republice používána stále více. Především proto, že je  velmi šetrná k lidskému organizmu - vyžaduje pouze nízké dávky radiofarmak a tím snižuje zátěž pro pacienty.  Vede také k významné časové úspoře a urychlení diagnosticko-terapeutického procesu. Výroba  a dodávky PET radiofarmak ale kladou na producenty vysoké nároky z hlediska kontroly kvality, spolehlivosti a termínů dodávek. Hraje se tu o minuty.  Naše divize Radiofarmaka má v tomto segmentu silnou pozici, která vychází nejen z více než čtyřicetileté tradice výroby radiofarmak, ale především z vlastního výzkumného a výrobního zázemí, které tvoří cyklotrony a  naše PET pracoviště v Praze, v Brně a v Řeži. V současné době zajišťujeme produkci radiofarmaka 18F-fluorodeoxyglukosa (FDG) pro většinu trhu v ČR.

Nově v Českých Budějovicích

Naším nejnovějším úspěchem je vyhrané výběrové řízení a podpis smlouvy na dodávky našeho přípravku Fludeoxyglukosa inj. do oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a.s. Spolupráce navazuje na předchozí podporu ze strany ÚJV Řež, kdy divize Radiofarmaka v rámci testů PET/CT kamery (kamera kombinující technologii diagnostiky PET s diagnostikou počítačové tomografie), zácviku personálu nemocnice a zkušebního provozu dodávala diagnostickou látku FDG  pro nově instalovanou PET/CT kameru už od září 2016.

Význam pracoviště pozitronové emisní tomografie  pro Nemocnici České Budějovice potvrzuje fakt, že celé oddělení prošlo kvůli nově vzniklé části s PET/CT kamerou náročnou rekonstrukcí tak, aby byly splněny veškeré požadavky na plynulost a bezpečnost provozu a především pohodlí pacientů. I tady byly formou konzultací a doporučení využity zkušenosti pracovníků ÚJV Řež.

V ČR roste zájem o PET diagnostiku

Oddělení nukleární medicíny v Českých Budějovicích patří mezi dvanáct pracovišť, která disponují technologií PET kamery - některá pracoviště mají k dispozici i dvě kamery. V celkovém souhrnu jsou v ČR aktuálně k dispozici dvě PET/MR kamery (kombinuje PET s magnetickou rezonancí) a patnáct PET/CT kamer, všechny je lze využít pro diagnostiku PET. ÚJV Řež v současné době dodává  svou produkci na  deset pracovišť nukleární medicíny. Zmiňme některá další vítězná výběrová řízení z poslední doby: Oddělení nukleární medicíny a PET centrum Nemocnice Jihlava, Ústav nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Oddělení nukleární medicíny – PET centrum, Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín (tady mají i kameru PET/MR) nebo Masarykův onkologický ústav v Brně.  Úspěchy sjou o to cennější, že všichni dodavatelé diagnostických preparátů do nemocnic musí obstát v náročném, několik měsíců trvajícím, výběrovém řízení.

Co je to PET/CT? 

Hybridní zobrazení PET/CT spojuje pozitronovou emisní tomografii (PET) a výpočetní tomografii (CT). Patří mezi nejmodernější zobrazovací metody a umožňuje v rámci jednoho vyšetření získat informace o funkcích zobrazované části těla spolu s jejich morfologickým nálezem. Obě zobrazovací metody se tak vhodně doplňují a umožňují zpřesnění diagnózy. Nejčastěji používaným radiofarmakem je 18-fluordeoxyglukóza (18F-FDG], FDG), tedy molekula, která se od normální glukózy liší tím, že je kyslík na pozici 2' nahrazen izotopem 18 fluoru. Molekula se chová téměř stejně jako molekula glukózy, takže je z velké části vychytávána buňkami tím více, čím vyšší je jejich metabolismus. V těchto buňkách se akumuluje a radioizotop fluoru se rozpadá a vzniká glukóza, kterou tělo zpracuje obvyklým způsobem, byť obsahuje těžší izotop kyslíku.

Jaké je praktické využití PET/CT? 

Vyšetření na hybridním skeneru PET/CT se využívá v onkologii na zjištění přítomnosti nádorového ložiska, posouzení jeho biologické povahy, rozsahu nádorového onemocnění, hodnocení účinnosti léčby a zjištění případné recidivy nádoru. V neurologii k určení oblasti mozku zodpovědné za epileptické záchvaty, zjištění degenerativních onemocnění mozku, např. Alzheimerovy choroby a vyšetření mozku v případě jeho postižení nádorem. V kardiologii k odlišení životaschopné části srdečního svalu od částí odumřelých např. po infarktu myokardu a zhodnocení účinnosti léčby např. po operaci (bypass) nebo transplantaci kmenových buněk.

Další aktuality