Drobečková navigace

O vodíku aktuálně v Řeži

Tisková zpráva, 6. února 2018

Na konci ledna se v Řeži sešla na svém druhém jednání Pracovní skupina pro vodíkovou mobilitu. Rostoucí význam vodíku v diskusích o dalším směřování dopravy nebo ukládání energie potvrdila účast zástupců řady státních institucí, komerčních firem i výzkumných organizací.

Poslední lednový den se v Řeži, v areálu ÚJV Řež, a. s., sešla na svém už druhém jednání Pracovní skupina pro vodíkovou mobilitu (PS VM).

Rostoucí význam vodíku v diskusích o dalším směřování například dopravy nebo ukládání energie potvrzuje zájem a účast zástupců státních orgánů a institucí (Ministerstva dopravy, životního prostředí nebo průmyslu a obchodu České republiky, Magistrát města Ostravy), výzkumných organizací a škol (ČVUT Praha, Centrum výzkumu Řež, ÚJV Řež, Výzkumný ústav železniční) nebo podnikatelských subjektů (např. ČEPRO, UNIPETROL RPA, CAPPO, ENGIE, Hyundai Motor Manufacturing Czech) a dalších. Schůzky Pracovní skupiny se konají pod záštitou České vodíkové technologické platformy (HYTEP) a Ministerstva dopravy ČR.

Bohatá agenda jednání odrážela současné otázky, které před realizačními týmy stojí. Podstatná část z nich se odvíjí od přípravy aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM). Informace z jednání koordinační skupiny NAP CM a příprava aktualizace tohoto akčního plánu ve vztahu k vodíku představili Mgr. Bezděkovský z Ministerstva dopravy ČR (MD ČR) a Ing. Aleš Doucek, Ph.D., z ÚJV Řež. Důležitou roli může, podle diskutujících, hrát vodík - jak z hlediska národní legislativy, tak ve vztahu k návrhu směrnice Evropské komise (EK), který obsahuje balíček pro čistou mobilitu jako nízkouhlíkovou technologii. Úvaha zatím zahrnuje pouze vozidla do 20 g CO2/km a proto bude nutná ještě mezirezortní diskuse na úrovni ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, dopravy i průmyslu a obchodu.

Účastníci se shodli na nutnosti rozšíření osvěty o vodíkových technologiích jako součásti dopravního plánování v České republice. Propagace vodíku by se měla týkat nejen osobních automobilů a městské nebo příměstské autobusové dopravy (Ostrava a Moravsko-slezský kraj), ale i možnosti využití vodíkových technologií v železniční dopravě. To vše v návaznosti na potřebnou legislativu (výstavba plnicích stanic, daňové zvýhodnění apod.).

V souvislosti s výše uvedeným se v lednu pracovní skupina věnovala i dalšímu tématu - přeshraniční spolupráci ČR/Německo v oblasti vodíkových autobusů. Základní ideou je propojení měst Praha a Drážďany. O tento projekt je ze strany Německa velký zájem. V současné době se řeší parametry, tj. velikost autobusu, jeho dojezd, obsazení, varianty linky, přičemž výhledově lze plánovat dojezdy až do Berlína.

Další důležitým bodem jednání bylo zařazení problematiky vodíkových technologií a mobility do výukových programů na školách. V současnosti se například na ČVUT vyučují hybridní pohony (včetně H2 mobility). V rámci projektu ERASMUS probíhají výměnné pobyty studentů s Univerzitou Chemnitz, kde se vodíkové mobilitě věnují. V případě středních škol již několik let vyvíjí aktivitu firma Horizon Fuel Cell Europe, zaměřená na podporu zájmu o nové technologie a udržitelné zdroje energie. Složitější je to na základních školách, kde pevně dané osnovy nedávají příliš prostoru pro hlubší informovanost.

Účastníci jednání Pracovní skupiny pro vodíkovou mobilitu (PS VM) v Řeži rádi využili i možnost prohlédnout si zdejší H2 technologie: experimentální zařízení na akumulaci solární energie do vodíku a projížďku unikátním vodíkovým autobusem TriHyBus.

Další aktuality