Drobečková navigace

Laboratoř odd. Mechanické vlastnosti úspěšně prošla jako první subjekt ve Skupině ÚJV reakreditací podle požadavků nejnovějšího standardu jakosti

aktualita, 27. listopadu 2018

Akreditovaná zkušební laboratoř odd. Mechanické vlastnosti (2303) Divize Integrita a technický inženýring dosáhla během října letošního roku významného úspěchu a získala jako první akreditovaná laboratoř ve Skupině ÚJV osvědčení o akreditaci na příštích pět let dle nejnovějších požadavků čerstvě vydané revize normy ISO/IEC 17025:2018. Jaké požadavky nová revize normy přináší a co vše náročná příprava na reakreditaci obnášela odhaluje rozhovor s Ing. Pavlem Peškem, manažerem jakosti laboratoře, a Ing. Radimem Kopřivou, vedoucím laboratoře a odd. Mechanické vlastnosti.

Reakreditace vaší laboratoře byla provedena dle nových požadavků revize normy ISO/IEC 17025:2018 – jaké novinky revize přináší?

PP: Norma vznikla z potřeby harmonizace s nedávno vydanou revizí normy ISO 9001:2015 a tak nepřekvapí, že nejvýraznější novinkou je zavedení povinnosti řízení rizik. Druhou inovací je, že se na provoz laboratoře nahlíží jako na řízení dílčích procesů, které jsou jednoznačně definovány a ohraničeny.  Třetí oblastí, na kterou se nová revize zaměřila, je oblast přesné definice kompetencí. A to jak kompetencí jednotlivých pracovníků laboratoře k dílčím úkonům v nastaveném systému jakosti, ale i laboratoře jako celku k provádění experimentálních metod a analýz.

Co všechno obnášela příprava na akreditaci podle nové revize normy?

PP: Jelikož došlo ke zcela zásadním změnám ve struktuře revidované normy, bylo zapotřebí zohlednit tyto změny i v řízené dokumentaci laboratoře. Především v příručce kvality, která musela být kompletně přepracována. Nicméně změny bylo nutné promítnout i do ostatních dokumentů a znamenalo to vydání nových revizí veškeré řízené dokumentace laboratoře, což je více než šedesát položek.

RK: Příprava na reakreditační audit nebyla vůbec jednoduchá, protože nová revize normy byla vydána v dubnu letošního roku a na promítnutí všech požadavků do našeho systému jakosti a veškerých řízených dokumentů laboratoře jsme tudíž měli jen několik málo měsíců. Za to, že se vše takto podařilo v časové tísni zvládnout, patří velké díky všem členům týmu oddělení Mechanické vlastnosti, kteří se dlouhodobě spolupodílejí na udržování vysokého standardu jakosti, bez kterého bychom v takto omezeném čase vše potřebné připravili jen velmi obtížně.

Jak probíhá reakreditace zkušební laboratoře?

PP: Reakreditace znamená kompletní nezávislé prověření fungování laboratoře experty ČIA. Zcela noví lidé přicházejí auditovat pro ně neznámou laboratoř a tak mají často mnohem lepší šanci vidět nedostatky, které nám při vlastním prověřování unikly. Oproti standardním pravidelným dozorovým návštěvám je také rozsah reakreditace výrazně větší. V letošním roce tak trvala dozorová návštěva kompletní čtyři dny, během kterých byly prověřeny veškeré procesy laboratoře, v rámci vertikálních auditů byl nastavený systém prověřován na reálných zakázkách laboratoře a nedílnou součásti auditu byly také praktické ukázky realizace zkoušek, na kterých se podílela většina členů týmu laboratoře. Celkově se dá konstatovat, že pro všechny zúčastněné to byly výjimečně výživné čtyři dny.

RK: Získaného osvědčení dle nové revize normy si velice ceníme a budeme rádi podporou a rádcem nejen pro ostatní akreditované laboratoře divize Integrita a technický inženýring, které se již připravují nebo budou připravovat na reakreditaci, ale i pro ostatní subjekty v rámci Skupiny ÚJV. Několik měsíců úprav systému jakosti a veškeré řízené dokumentace v laboratoři, završené čtyřmi dny intenzivní spolupráce s experty ČIA, nám samozřejmě poskytlo značnou zpětnou vazbu, kterou si přirozeně nechceme nechat jen pro sebe a rádi pomůžeme i ostatním.

Co pro vaši laboratoř reakreditace podle nové revize normy znamená?

RK: Úspěšná reakreditace nám umožňuje prezentovat zkušební laboratoř zákazníkům jako spolehlivý subjekt, který sleduje aktuální trendy a pružně reaguje na změny nejen v oblasti managementu jakosti. Vychází to z naší dlouhodobé snahy o implementaci nejnovějších zkušebních metod a standardů do portfolia našich nabízených služeb. Použití nejmodernějších metod a přístupů je samozřejmě nezbytné pro klíčové zakázky, které realizujeme – tedy hodnocení mechanických vlastností ozářených materiálů jaderných elektráren v rámci svědečných programů. Získaná reakreditace podle nejnovějšího standardu poslouží také jako důležitá podpora ostatních oddělení Divize Integrita a technický inženýring, které dlouhodobě využívají výsledky zkoušek v naší laboratoři jako vstup pro jejich expertízy v oblasti hodnocení životnosti komponent v energetice.   

 

Materiály a z nich zkonstruované komponenty v energetice jsou projektovány na dobu provozu, během které musí splňovat vysoké požadavky na funkčnost, bezpečnost a životnost v agresivním prostředí (tlak, teplota, chemické vlivy). Hodnocení stupně degradace vlastností konstrukčních materiálů a určení rozsahu jejich poškozování vlivem různých provozních faktorů je zásadní součástí řízení životnosti zařízení.

Portfolio služeb ÚJV Řež zahrnuje komplexní návrhy a realizace svědečných programů a ozařovacích experimentů, včetně následných analýz degradace materiálů a hodnocení mikrostruktury ozářených materiálů.

Další aktuality