Drobečková navigace

KVALIFIKACE – OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI – ZAŘÍZENÍ PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

14. února 2017

​Dva dny v únoru 2017 patřilo Konferenční centrum v Řeži více než osmdesáti odborníkům, zástupcům firem a laboratoří z celé republiky i Slovenska. Sešli se zde, aby diskutovali, vyměňovali si zkušenosti a především hovořili o další perspektivě oborů kvalifikace a klasifikace bezpečnostních zařízení pro jaderné elektrárny.

Seminář otevřel za organizátory a hostitele Vít Plaček (ÚJV Řež) a Jan Sedláček (RIZZO-CZ), kteří seznámili účastníky s rolí obou firem v této problematice a přivítali přednášející, kteří byli z ÚJV Řež, Rizzo-CZ, ENERGOPROJEKT PRAHA a Habia Cable (Švédsko).

Úvod patřil obecné charakteristice co to je kvalifikace k čemu je, jak se dělí, co obsahuje, jaké standardy, zabezpečení jakosti. K tomu trocha historie, mezinárodní dokumenty, stav ve světě.

V další části prvního dne semináře se vystupující zaměřili na: Kvalifikace zařízení na EDU/ETE-stav k 2017; Klasifikace a kvalifikace zařízení v projektech JE s VVER 440 a VVER 1000; možnosti klasifikace a kvalifikace zařízení pro JE podle původní legislativy ČR V132/2008 a V309/2005, klasifikace používané ve světě, proces stanovení protokolu prostředí pro zařízení umisťované na JE. Následovala úvodní přednáška z oblasti seismicita s informacemi o tvorbě modelů seizmického ohrožení lokality, stanovení seismických spekter pro zkoušky apod.

Odpolední program pokračoval přednáškou o nadprojektových haváriích s ohledem hlavně na těžké havárie. Definice. Počítání havárie. Její rozvinutí v podmínkách JE. Poté následoval blok přednášek na téma testování zařízení pro použití na jaderných elektrárnách v prostředí projektových i těžkých havárií. Důkladně byla popsána kvalifikace kabelů. Jak simulovat stárnutí, jak se testuje na havarijní podmínky, vlastnosti, kritéria přijatelnosti atd., uvedeny mnohé příklady. Dále pak byly prezentovány některé poměrně složité příklady kvalifikace ostatních bezpečnostních zařízení, kdy bylo ukázáno, jak mohou být některé procesy ověřování funkčnosti náročné. Přednáškou na téma ověření funkčnosti při těžkých haváriích skončil první den semináře.

Druhý den semináře v Řeži otevřela témata: Kvalifikační dokumentace. Požadavky na dokumentaci. Odpolední program pokračoval problematikou udržování kvalifikace na JE. Vizuální kontroly, walkdown = monitorování stavu zařízení a prostředí, screening dokumentace apod. Školení/výcvik pracovníků, předávání zkušeností (jak lidí, tak sdílení různých NPP), zlepšování, QA, průběžné udržování kvalifikace. Požadavky na dodavatele, podmínky změny konstrukce kvalifikovaného zařízení, materiálového složení jeho části a doložení těchto změn. Dopady na platnost kvalifikačního statusu.

Nedílnou součástí procesu kvalifikace je potvrzení seismické odolnosti nejenom zkouškou, výpočtem, ale i správnou instalací na jaderných elektrárnách. Proto bylo několik přednášek věnovaných tomuto fenoménu. Informace byly podány na téma specifikace, plán, zprávy, protokoly, co musí obsahovat a post instalační inspekce, seizmické interakce (metoda hodnocení GIP-VVER). Obecné podmínky pro kvalifikaci na seismicitu (seizmické a vibrační zkoušky, příprava zadání, praktická realizace, vyhodnocení, funkční zkoušky, porovnání a akceptační kritéria, příklady). Kvalifikace metodou výpočtu, návaznost na průkaznou dokumentaci pevnosti, životnosti a seizmické odolnosti, příklady (výpočtové metody posouzení, normy, metody, akceptační kritéria, dozodolnění konstrukcí, posouzení kotevní).

Důležitou součástí procesu kvalifikace je její udržování na jaderné elektrárně i u výrobců. Na téma kontroly dodavatelů, vstupních materiálů, procesu výroby z hlediska zajištění stálé jakosti produktů pro bezpečnostní zařízení jaderných elektráren přednášel zahraniční host Tomas Nälsen ze společnosti Habia Cable ze Švédska.

Svým rozsahem, počtem účastníků a především probíranou tématikou patřil seminář k špičkovým akcím a podle účastníků umožnil na jednom místě velmi věcně, otevřeně a kvalifikovaně (jak jinak) hovořit o kvalifikacích zařízení, problematice, která je v současné době celosvětově sledovaná a představuje důležitý moment pro budoucnost nejen jaderných elektráren, ale energetických zařízení vůbec.

Další aktuality