Barva stránek

JÁDROPEDIE

Začínající na Obsahuje Přesný termín
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Termín Definice
 • A
Autokláv

Přístroj-reaktor konstruovaný pro reakce probíhající za vysokého tlaku a teploty. V laboratořích se autokláv typicky používá ke sterilizaci materiálů v laboratorním skle, zejména médií. Samotný proces sterilizace je prováděn vlhkým teplým vzduchem a zvýšením tlaku. Standardem je použití vodní páry teploty 121 °C po dobu 23 minut při tlaku 101,5 kPa.

Absolutní nula

Experimentálně nedosažitená a teoreticky nejnižší možná teplota.
0 K = -273,15 °C

ACTINET

Evropská síť pro vědu o aktinidech.

AEA

Asociace energetických auditorů.

AIP

Asociace inovačního podnikání České Republiky.

ALARA

Zkratka anglického výrazu "As Low as Reasonably Achievable" (tak nízko, jak je rozumně dosažitelné). Je to jedním ze základních kritérií minimalizace radiačního rizika, doporučovaných Mezinárodní komisí pro radiační ochranu.

AMES

Evropská síť pro strategii stárnutí materiálů.

Anion

Záporně nabitý atom nebo molekula. Vznikne přijetím elektronu (pomocí ionizace), nebo odevzdáním kationu vodíku. Anion má v elektronovém obalu více elektronů než odpovídající atom. Při elektrolýze se pohybuje směrem k anodě.

ASICR

Asociace českých strojních inženýrů.

ASME

Americká asociace strojních inženýrů.

ASNT

Americká společnost pro nedestruktivní zkoušení.

ASTM

Americká společnost pro testování a materiály.

AVO

Asociace výzkumných organizací.

 • B
BARC

Bhabha Atomic Research Centre.

Becquerel (Bq)

Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření v soustavě SI. Byla pojmenována po francouzském fyzikovi Henrim Becquerelovi, který radioaktivitu objevil. Můžeme ji označit zjednodušeně jako aktivitu zdroje. Becquerel je odvozená jednotka definovaná jako aktivita radioaktivní látky, při níž dojde k jednomu rozpadu atomového jádra za sekundu. Pro určení radioaktivity látek se často používají jednotky relativní, např. Bq/m3 pro plyny nebo Bq/kg pro pevné látky.

Biomasa

Souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely.

Bitumen

Živice neboli bitumen je souhrnné označení pro organické kapaliny, které jsou vysoce viskózní, černé barvy a zcela rozpustné v sirouhlíku. Asfalt a dehet jsou nejčastější formy živic.

Bitumenační linka

Technologické zařízení pro bitumenaci. Bitumenace spočívá ve smísení odpadu s roztavenou hmotou, jako je např. bitumenová (asfaltová) živice, kamenouhelný dehet,síra apod. Bitumenace je vhodná pro fixaci kalů nebo kapalných koncentrátů, používá se též pro likvidaci jaderného odpadu. Provádí se za zvýšených teplot a ve srovnání s cementací má vzniklý produkt menší objem a nižší vyluhovatelnost.

 • C
CACE

Česká asociace konzultačních inženýrů.

CAMP

Program aplikace a udržování kódů.

CBRN CoE Initiative

Databáze experimentálních organizací a expertů v oblasti CBRN.

CCS

(anglicky: Carbon capture and storage) - zachycování a ukládání oxidu uhličitého.

CENEN

Česká síť jaderného vzdělávání.

CERN

Zkratka z francouzského názvu Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – Evropské sdružení pro jaderný výzkum.

Chelatace

Navázání dvou či vícevazebného ligandu. Termín se nejčastěji používá při vazbě organické sloučeniny na vícevazebný kationt (většinou kov). Příkladem může být železo v hemové skupině hemoglobinu. Slovo je odvozeno z řeckého výrazu pro klepeto (chelè).

Chladivo

Slouží k odvádění tepla z jaderného reaktoru.

CSARP

Kooperativní program výzkumu těžkých havárií.

CSNI

Výbor pro bezpečnost jaderných zařízení.

Curie (Ci)

Starší jednotka radioaktivity. Je pojmenovaná po francouzských průkopnících výzkumu radioaktivity, Pierru a Marii Curieových.

Cyklotron

Cyklický vysokofrekvenční urychlovač slouží k urychlování nabitých částic pomocí vysokofrekvenčního elektrického pole.

CZ BIOM

České sdružení pro biomasu.

CzechBio

Asocoiace biotechnologických společností ČR.

 • Č
ČAFF

Česká asociace farmaceutických firem.

ČJF

České jaderné fórum.

ČKA

Česká komora architektů.

ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků.

ČNS

Česká nukleární společnost.

ČSJ

Česká společnost pro jakost.

ČSNM

Česká společnost nukleární medicíny.

ČSRLZ

Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů.

ČSSK

Česká společnost stavebních koordinátorů.

ČSTZ

České sdružení pro technická zařízení.

ČVTP

Česká vodíková technologická platforma.

 • D
Dozimetr

Měřič dávek ionizujícího záření.

 • E
EAES

Evropská společnost pro jadernou energii

EAN ČR

Zájmové sdružení právnických osob

EANM

Evropská společnost nukleární medicíny

EERA

Evropská aliance pro energetický výzkum.

EFCA

Jednotná evropská federace konzultačních inženýrů.

EFDA

Evropská dohoda pro vývoj fúze.

EIA

Zkratkou EIA (Environmental Impact Assessment) se označuje proces posuzování vlivů konkrétního záměru na životní prostředí, který musí proběhnout povinně u některých staveb a zařízení, aby mohlo být vydáno územní rozhodnutí.

ENIQ

Evropská asociace jaderné vzdělávací sítě.

ENTRAP

Evropská síť zkušebních zařízení pro kontrolu kvality obalů pro radioaktivní odpady.

EORTC

Evropská organizace pro výzkum a léčení rakoviny.

EPRI

Electric Power Research Institute

Americká výzkumná organizace v oblasti výzkumu a vývoje pro jaderné elektrárny.

ESIS

Evropské sdružení pro rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu integrity komponent a zkušebních metod.

ETSON

European Technical Safety Organisation Network - sdružení evropských technických expertních organizací v oblasti jaderné bezpečnosti.

EURATOM

Evropské společenství pro atomovou energii.

 • F
Farad

Jednotka elektrické kapacity.

Fenomenologie

Obecně přesné zkoumání jevů (z řeckého fainomai, ukazuji se). Místo zkoumání podstat a skutečností samých se tedy zabývá zkušeností, tím, jak se věci „samy“ člověku ukazují v jeho vlastním vědomí.

FIDIC

Mezinárodní federace konzultačních inženýrů.

Fotogrammetrie

Zabývá se rekonstrukcí tvarů, měřením rozměrů a určováním polohy předmětů, které jsou zobrazeny na fotografických snímcích. Obecněji lze fotogrammetrii definovat jako vědní obor, zabývající se zpracováním informací na fotografických snímcích.

 • G
Geopolymery

Geopolymer je výraz pro všechny anorganické polymerní materiály, které jsou připravovány z hlinitokřemičitanových materiálů jejich geopolymerací v zásaditém prostředí za normální teploty a tlaku. Při geopolymerizaci vznikají polymerní vazby Si-O-Al-O.[1] Název geopolymer byl poprvé použit na tento druh materiálu Josephem Davidovitsem v roce 1970, i když podobný materiál byl vyvíjen již v Sovětském svazu od roku 1950 pod názvem gruntocementy.

Gray (Gy)

Jednotka absorbované dávky záření v soustavě SI. Gray je mírou fyzikálních účinků ionizujícího záření, která nevyjadřuje jeho účinky na živé organismy. Naproti tomu sievert (Sv) je jednotka, která vyjadřuje biologické účinky záření, v závislosti na druhu záření a jeho energii.

Jeden gray odpovídá energii záření jednoho joulu absorbované jedním kilogramem látky.

 • H
HFP

Evropská technologická platforma pro vodík a palivové články.

Hlubinné úložiště

Hlubinné úložiště je komplex podzemních prostorů pro ukládání a manipulaci s kontejnery s vyhořelým palivem a vysokoaktivními odpady. Součástí hlubinného úložiště jsou přístupové šachty a tunely a také nadzemní areál s technickým zázemím.

HLW

(High Level Waste) - vysoko aktivní odpady.

Horká komora

Kobka z těžkého betonu – tloušťka stěn je 120 cm. Je určená k bezpečné práci s vysoce radioaktivními materiály. Každá komora je vybavena dvěma manipulártory.

HTR-TN

Technologická síť pro vysokoteplotní reaktory.

 • I
IAEA

Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Mezinárodní organizace, která dohlíží a stanovuje pravidla pro mírové využívání jaderné energie. Je rovněž orgánem zodpovědným za kontrolu dodržování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

IAPWS

Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a páry.

IFRAM

Mezinárodní fórum pro řízení stárnutí reaktorů.

IGD-TP

Technologická platforma na podporu a sdílení informací pro řešení geologického ukládání vysokoaktivních RAO.

IGRDM

Mezinárodní skupina pro radiační poškození tlakové nádoby reaktoru.

ILW

(Intermediate Level Waste) - středně aktivní odpady.

INSC

Instrument for Nuclear Safety Co-operation, dříve PHARE, TACIS.

Interatomenergo

Mezinárodní hospodářské sdružení se sídlem v Moskvě, které poskytuje technickou podporu v oblasti jaderné energetiky.

Ionizující záření

Záření, které při průchodu látkou způsobuje ionizaci – z původně elektricky neutrálních atomů ozařované látky vznikají kladně a záporně nabité ionty. Podle mechanismu ionizace látky rozlišujeme 2 základní typy ionizujícího záření: záření přímo ionizující a záření nepřímo ionizující.

IPPC

Zkratka anglického Integrated Pollution Prevention and Control, neboli Integrovaná prevence a omezování znečištění je přístup k ochraně životního prostředí, který je v Evropské unii uzákoněn směrnicí 2008/1/ES o IPPC. Do českého práva se dostal zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, který byl několikrát novelizován.

ISNCT

Mezinárodní společnost pro neutronovou záchytovou terapii.

IZ

Ionizující záření - záření, které při průchodu látkou způsobuje ionizaci – z původně elektricky neutrálních atomů ozařované látky vznikají kladně a záporně nabité ionty. Podle mechanismu ionizace látky rozlišujeme 2 základní typy ionizujícího záření: záření přímo ionizující a záření nepřímo ionizující.

Izometrie

Izometrické zobrazení (izometrie) je zobrazení zachovávající vzdálenost.

 • J
Jaderný reaktor

Zařízení, ve kterém probíhá řetězová jaderná reakce, kterou lze kontrolovat a udržovat ve stabilním běhu (na rozdíl od jaderné exploze). V současné době ve všech běžně užívaných reaktorech je reakce založena na štěpení jader. Existují však i experimentální reaktory založené na jejich syntéze.

 • K
Kalorimetrie

Část experimentální fyziky zabývající se měřením tepla při různých dějích (fyzikálních, chemických, biologických).

Kation

Kladně nabitý atom nebo molekula. Vznikne odevzdáním elektronu (pomocí ionizace), nebo přijetím kationu vodíku. Anion má v elektronovém obalu méně elektronů než odpovídající atom. Při elektrolýze se pohybuje směrem ke katodě.

Kondenzace

Proces změny plynného skupenstva na kapalné (zkapalňování).

Kontejnment

Ochranná obálka (ochranná budova) vystavěná z oceli a betonu. Spojuje funkci hermetického prostoru pro ochranu před únikem nebezpečných látek do vnějšího prostředí a mechanické ochrany proti vnějším vlivům.

 • L
L&ILW

(Low & Intermediate Level Waste) - nízko a středně aktivní odpady.

Ligand

Atom, ion nebo molekula, která poskytuje jeden nebo více elektronových párů centrálnímu atomu (ligand vystupuje jako Lewisova báze). Takto vytvořená vazba se nazývá koordinačně kovalentní.

LLW

(Low Level Waste) - nízko aktivní odpady.

LTO

(Long Term Operation) - projekty prodlužování životnosti elektráren.

 • M
MAAE

Mezinárodní agentura pro atomovou energii.

Manometr

Přístroj pro měření tlaku plynu nebo kapaliny.

MNSR

Miniature Neutron Source Reactor - malý kompaktní výzkumný reaktor bazénového typu.

Moderátor

Látka, která má za úkol rychlé neutrony vznikající jaderným štěpením zpomalit, takže poté snadno způsobí štěpení dalšího jádra uranu v probíhající štěpné řetězové reakci.

 • N
NESC

Síť pro hodnocení struktury komponent.

Neutronové záření

Proud rychle letících neutronů, má obrovskou pronikavost.

NUGENIA

Mezinárodní asociace pro spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje zařízení jaderných elektráren.

Nukleon

Společný název pro částice jádra atomu (neutrony a protony).

 • O
OECD/NEA

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.

OSI

Institut pro technickou podporu provozu jaderných elektráren.

 • P
PDMS

(Plant Design Management System) tak, jak je znám v 3D CAD oblasti, je přizpůsobitelné, víceuživatelské a vícedisciplinární softwarové prostředí pro inženýry a projektanty průmyslových celků.

PET

Pozitronová emisní tomografie - lékařská zobrazovací metoda, která spadá do oboru nukleární medicína. Principem metody je lokalizace místa vzniku fotonů γ, které v těle vznikají při anihilaci pozitronů uvolněných podanou radioaktivní látkou (radiofarmakem) a elektronů.

PET centrum

pracoviště Pozitronové Emisní Tomografie(PET). V současné době jsou v České republice v provozu 3 PET centra - PET Centrum Brno (Masarykův onkologický ústav), PET Centrum Praha (Nemocnice Na Homolce) a VaV PET Centrum Řež (Husinec - Řež).

PLIM

(Plant Life Management) - řízení a optimalizace provozu a životnosti elektráren.

Polohorká komora

Kobka určená k bezpečné práci s vysoce radioaktivními materiály (stejně jako horká komora). Na rozdíl od komor horkých jsou polohorké komory méně stíněné (30mm pláty železa nebo 100mm olova). Každá komora je vybavena dvěma manipulártory.

Polysiloxany

Polysiloxany (nebo také silikony) jsou anorganicko-organické polymery. Mezi hlavní vlastnosti, které silikony odlišují od jiných polymerů, patří relativní stálost vlastností v širokém rozmezí teplot - inertnost.

PPC

Paroplynový cyklus.

Program RRRFR

Program pro odvoz vysoce obohaceného vyhořelého paliva z výzkumných reaktorů ruského původu do Ruské federace k přepracování, na základě americko-ruské dohody o snížení globálních hrozeb spojených s terorismem.

PSA

Systematická metoda modelování odezvy na sérii havárií a událostí, které by mohly pro elektrárnu představovat vysoké bezpečnostní riziko.

PWR

Zkratka pro tzv. tlakovodní reaktor - Pressurized Water Reactor. Jedná se o tepelný reaktor využívající obyčejnou vodu jako moderátor a chladivo. V současnosti je nejrozšířenějším na světě.

Pyrolýza

Tzv. „molten salt oxidation“ (řecky pýr = oheň, lysis = rozpuštění) je fyzikálně-chemický děj, řadící se do relativně široké skupiny termických procesů. Pyrolýzou je míněn termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií obsahujících kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické stability přítomných organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek.

 • R
Radiační monitorovací síť ČR

Monitorování radiační situace na území České republiky je zajišťováno především prostřednictvím celostátní Radiační monitorovací sítě (RMS). Řízením činnosti sítě je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Radioaktivita

Radioaktivita neboli radioaktivní rozpad je samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, při níž vzniká ionizující záření. Změní-li se počet protonů v jádře, dojde ke změně prvku. Radioaktivitu objevil v roce 1896 Henri Becquerel u solí uranu.

Radioaktivní odpady

Radioaktivním odpadem (dále jen RAO) jsou látky, předměty nebo zařízení obsahující radionuklidy nebo jimi kontaminované, pro něž se nepředpokládá další využití.

Radionuklidy

Nuklidy, jež se po určité době přemění na jiný nuklid (zpravidla stabilní) a dojde při tom k uvolnění nějaké částice (neutronu, elektronu, jádra Helia apod.) a určitého množství energie. Této schopnosti některých jader říkáme radioaktivita.

RAO

Zkratka pro radioaktivní odpady. RAO jsou látky, předměty nebo zařízení obsahující radionuklidy nebo jimi kontaminované, pro něž se nepředpokládá další využití.

Rastrovací elektronový mikroskop

Rastrovací, nebo též řádkovací elektronový mikroskop (angl. scanning electron microscope, SEM) je elektronový mikroskop, který využívá k zobrazování pohyblivého svazku elektronů.

Reflektor

Účelem reflektoru je vracet zpět do aktivní zóny unikající neutrony, které by byly jinak pro štěpnou řetězovou reakci ztracené.

Regulační tyče

Tyče, které slouží k regulaci výkonu reaktoru. Výkon reaktoru je přímo závislý na počtu reakcí štěpení vyvolaných v palivu neutrony, platí tedy, že regulace výkonu reaktoru = regulace neutronového toku.

Rem

Zastaralá jednotka dávkového ekvivalentu ionizujícího záření (z anglického roentgen equivalent in man, česky biologický ekvivalent röntgena). Je součinem absorbované dávky záření v radech a biologické účinnosti daného záření.
Jednotka byla nahrazena jednotkou Sievert. Přepočet činí 100 rem = 1 Sv.

ROSATOM

Federální agentura pro atomovou energii Ruské federace.

 • S
SČZL

Sdružení českých zkušeben a laboratoří.

Sievert (Sv)

Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření (HT) případně dávkového ekvivalentu (H). Je pojmenována po R. Sievertovi, průkopníkovi radiační ochrany.
Jednotka vyjadřuje podíl množství absorbované energie v určité hmotnosti a v závislosti na daném druhu ionizujícího záření. Tedy Joule/hmotnost (J/kg).
Limitní dávky expozice pro veřejnost a pracovníky jaderných provozů za rok se udávají v milisievertech (mSv). 1 mSv = 0,001 Sv.

SKSI

Slovenská komora stavebních inženýrů.

SNETP

Evropská technologická platforma pro udržitelnou jadernou energi.

SNF

(Spent Nuclear Fuel) - vyhořelé jaderné palivo.

Solidifikace

Technologický proces úpravy odpadů, spočívající v jejich stabilizaci vhodnými přísadami, které sníží možnost vyluhování nebezpečných prvků a sloučenin z matrice odpadu. Solidifikací dochází ke snížení rizikovosti odpadu vůči životnímu prostředí.

SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR.

SSRIP

Společnost pro strategické řízení inovace a podnikatelství.

STP

Společnost pro techniku prostředí.

Studený kelímek

Zařízení pro vysokofrekvenční indukční ohřev zaměřený na tavení materiálů. Princip kelímku spočívá v tom, že zdroj tepla je soustředěn přímo v ohřívaném materiálu a vlastní tavicí nádoba (studený kelímek) je vnitřně chlazená vodou. Zařízení slouží např. pro testy vysokoteplotní likvidace radioaktivních odpadů.

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je ústředním orgánem státní správy. V čele stojí předseda, který je jmenován Vládou České republiky. V současné době je předsedkyní Dana Drábová. Úřad má svůj samostatný rozpočet a je vládě přímo podřízen.

SÚRAO

Správa úložišť radioaktivních odpadů má za úkol zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu obyvatelstva a životního prostředí před jejich negativními účinky.

SVTP

Společnost vědeckotechnických parků ČR.

 • T
Těžká voda

Těžká voda (také oxid deuteria, chemická značka D2O) - určitá forma vody, ve které jsou namísto dvou atomů vodíku vázány dva atomy deuteria. Oproti běžné vodě má D2O mírně odlišné fyzikální a chemické vlastnosti, její hustota je o 10,6 % vyšší, je méně reaktivní a má vyšší bod varu a tání. Není radioaktivní. Těžká voda také tvoří malé procento (0,02 %) obsažené v přírodní vodě na planetě Zemi.

TPUE

Technologická platforma Udržitelná energetika ČR - institucionální nástroj pro podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby moderních forem energie v ČR.

TWGLMNPP

Technical Working Group on Life Management of NPPs - technická pracovní skupina pro řízení životnosti jaderných elektráren.

TWGLWR

Technical Working Group on Light Water Reactor advanced technologies - technická pracovní skupina pro pokročilé technologie lehkovodních reaktorů.

TWGRR

Technical Working Group on Research Reactors - technická pracovní skupina pro výzkumné reaktory.

 • V
VLLW

(Very Low Level Waste) - velmí nízko aktivní odpady.

VVER

Zkratka pro vodo-vodní energetický reaktor. Tento typ reaktoru je chlazený a moderovaný obyčejnou vodou pod vysokým tlakem. Palivem je obohacený uran.

Vyhořelé jaderné palivo (VJP)

Vyhořelé jaderné palivo je jaderné palivo, které není již dále možné vzhledem k malému množství štěpitelného radionuklidu 235U a přítomnosti tzv. neutronových jedů používat pro výrobu elektrické energie v jaderném reaktoru. Doba životnosti palivových kazet v jaderném reaktoru přitom závisí na typu jaderného reaktoru a používaném jaderném palivu, běžnými hodnotami jsou 3 až 6 let.

 • W
WNU

Světová jaderná univerzita - mezinárodní komunita, která si klade za cíl zvyšování povědomí a vzdělanosti v oblasti mírového využití jaderné energie a jaderných technologií.

 • Z
Záření nepřímo ionizující

Nepřímo ionizující záření zahrnuje nenabité částice (neutrony, fotony atp.), které prostředí samy neionizují, ale při interakci s prostředím uvolňují sekundární přímo ionizující částice. Ionizace prostředí je zde tedy způsobena těmito sekundárními částicemi.

Záření přímo ionizující

Je tvořeno nabitými částicemi (protony, elektrony, pozitrony atp.).

Úvod PRO VEŘEJNOST JÁDROPEDIE
Mobilní verze | Desktop verze