Barva stránek

PROJEKTY TAČR - ÚJV Řež, a. s. - r. 2015

Alfa

 

Beta

 

CK

 

Epsilon

 

č. projektu název projektu program
TA03021147 Těsnění pro jaderné reaktory a průmyslové systémy využívající roztavené fluridové směsi ALFA
TA03020850 Technologie čištění plynu a těsnění spojů pro pokročilé aplikace v jaderné i nejaderné energetice ALFA
TA03020312 Výzkum oxyfuel spalování ve stacionární fluidní vrstvě pro CCS technologie ALFA
TA04020222 Kompozitní nanomateriály na bázi grafenu s jedinečnými vlastnostmi pro environmentální aplikace ALFA
TA01020930 Výzkum a vývoj pokročilé technologie výroby vodíku vysokoteplotní elektrolýzou ALFA
TA02010218 Výzkum degradace kabelových polymerních materiálů a vývoj metod pro ověření jejich způsobilosti v podmínkách těžké havárie jaderných elektráren nové generace ALFA
TA02020205 Výzkum a vývoj metod a technologií záchytu CO2 ze spalin a návrh technického řešení pro podmínky v ČR ALFA
TA02020414 Nová robotická dálkově ovládaná technologie pro diagnostiku a opravu ponořených zařízení ALFA
TA02020840 Zpřesnění výpočetních metod pro vylepšení charakteristik palivových vsázek a efektivnjší využití jaderného paliva ALFA
TA03010027 Recyklace RA-226 a nové technologie využívající Ac-227 ALFA
TA03010315 FCB-modul pro konverzi radionuklidu 18-F na elektrofilní formu ALFA
TA03010594 Výzkum a vývoj inovativní technologie alkalické elektrolýzy vody pro výrobu vodíku k akumulaci energie z obnovitelných zdrojů ALFA
TA03010849 Materiálypro pokročilé jaderné reaktory a další energetické aplikace ALFA
TA03011266 Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení ALFA
TA03020405 Vývoj a optimalizace metodik pro výzkum bezpečnostních barier pro ukládání CO2 jako jednoho ze základních způsobů snižování obsahu skleníkových plynů v atmosféře ALFA
TA03021480 Výpočetní nástroj pro spojené neutronově-fyzikální a termomechanické analýzy aktivní zony a jaderného paliva  ALFA
TA04020723 Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů ALFA
TA04020956 Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování při provozování složitých elektroenergetických soustav ALFA
TA04020986 Přenos hodnot migračních parametrů granitických hodnot z mikroměřítka do reálnéh měřítka horninového masivu (PAMIRE) ALFA
TA04021005 Nízkoemisní energetický systém se záchytem CO2 před spalováním ALFA
TA04021349 Kvantifikace neurčitostí v datech pro reaktorově-fyzikální výpočty a jejich dopad do návrhu a bezpečnostního hodnocení palivových vsázek ALFA
TA04021378 Vývoj aparatur pro charakterizaci materiálů inženýrských bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva ALFA
TA04021546 Vývoj zařízení pro separaci vzácných plynů z helia  ALFA
TB03SUJB002 Experimentální a analytické práce nutné pro validaci koncepce udržení roztaveného coria uvnitř TNR jako řešení konečné fáze těžké havárie pro VVER 1000/320 BETA
TB03SUJB003 Metodiky a kriteria pro licencování oblasti lidských faktorů na českých jaderných elektrárnách BETA
TE01020455 Centrum pokročilých jaderných technologií CANUT Centra kompetence 
TH01011086 Vizualizátor rozvoje těžké havárie JE pro trénink zvládání těžkých havárií  EPSILON
TH01020381 Výzkum problematiky iontových kapalin pro separační aplikace EPSILON
TH01031098 Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS) EPSILON
TH02020110 Nové kompozitní nanomateriály na bázi recyklovatelného tuhého odpadu EPSILON 
TH02020113 Výzkum a vývoj technologie jaderných reaktorů chlazených fluoridivými solemi EPSILON 
TH02020360 Modelování vzniku CHF - krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD EPSILON 
TH02020395 Výzkum v oblasti vodíkové mobility a vývoj metodiky výstavby vodíkových plnících stanic v podmínkách ČR EPSILON 
TH02020565 Zajištění dlouhodobého provozu vnitřních částí tlakových nádob reaktorů jaderných elektráren EPSILON 
TH02020578 Optimalizace a určování netěsností spojů a regenerace helia z úniků chladiva u heliem chlazených reaktorů 4 GEN EPSILON 
TH02020666 Pokročilé analytické nástroje pro těžké havárie EPSILON 
TH02020675 Inovativní materiály, výrobní technologie a konstrukční řešení pro výměnu tepla za vysokých teplot v jaderných a chemicko-technologických procesech EPSILON 
TH02020767 Methanizace oxidu uhličitého v bioplynu EPSILON 
TH02020798 Podpora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru za pomoci automatického sběru dat z  výcviku scénářů abnormálních a mimořádných stavů EPSILON 
TH02020829 LPopt2 - Nástroj pro efektivní a spolehlivou optimalizaci návrhu palivových vsázek jaderných reaktorů založený na pareto optimálním přístupu EPSILON 
TH02020843 Odezva železobetonových a předpjatých konstrukcí bloků VVER 1000 na extrémní dynamická zatížení pro vybrané scénáře vývoje těžkých havárií EPSILON 
TH02021010 Metodiky a modely výpočtu zdrojového členu pro určení radiologických následků nehod JE EPSILON 
TH02021016 Využití provozních dat pro zpřesnění predikce neutronově-fyzikálních charakteristik jaderných energetických reaktorů EPSILON 
TH02030149 Výzkum redukce NOx ve spalinách v rámci CCS technologie oxyfuel spalování EPSILON 
TH02030543 Vývoj nástrojů pro studium transportu kontaminantů v puklinovém prostředí EPSILON