Barva stránek

NÍZKOEMISNÍ UHELNÁ ENERGETIKA

 

Divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost ÚJV Řež, a. s., je koordinátorem a řešitelem výzkumných projektů zaměřených na problematiku zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS) vznikajícího v sektoru energetiky při spalování fosilních paliv. Na projektech spolupracuje s vysokými školami (ČVUT, VŠCHT) a s výzkumným pracovištěm České geologické služby. Témata projektů jsou konzistentní s problémy, které ÚJV Řež, a. s., řeší v rámci EERA Joint Programme CO2. Hlavní projekt je zařazen za Českou republiku do evropského informačního systému SETIS a dosažené výsledky monitoruje European Institut for Energy Research.

 

 • Řešení problematiky CCS v ÚJV Řež, a. s., zahrnuje:
  • metody a technologie pro záchyt (separaci) oxidu uhličitého (CO2) v energetických provozech a návrh optimální integrace technologie záchytu CO2 do procesní technologie elektrárny,
   • výzkum a vývoj optimálního konceptu záchytu CO2 ze spalin po spalování fosilních paliv v kotli (post-combustion záchyt); pro zadaný blok a palivo zpracování technického návrhu systému absorpčního záchytu CO2 ze spalin a optimální integrace tohoto systému do procesní technologie elektrárny; vyhodnocení dopadů integrace systému záchytu na ekonomii provozu elektrárny a výrobní cenu elektrické energie,
   • výzkum a vývoj optimálního konceptu záchytu CO2 ze spalin kotle pro případ spalování s kyslíkem – oxyfuelcombustion; pro zadaný výkon a palivo zpracování technického návrhu kotle pro spalování s kyslíkem; vyhodnocení ekonomie provozu elektrárenského bloku s oxyfuel spalováním a záchytem CO2,
   • experimentální výzkum zaměřený na separaci CO2 ze spalin pomocí adsorpce,
  • transport CO2,
  • ukládání CO2 do horninových struktur:
   • vývoj metodik pro posouzení vhodnosti potenciálního úložiště, hodnocení migrace a interakce CO2 s horninovým prostředím,
   • modelování migrace a interakce CO2 s horninovým prostředím,
   • experimentální výzkum migrace a interakce CO2 prováděný na vzorcích hornin odpovídajících horninám v lokalitách potenciálního úložiště v České republice,
   • riziková analýza pro hodnocení bezpečnosti ukládání CO2,
   • přijatelnost ukládání CO2 do geologických struktur pro veřejnost,
   • ekonomie transportu a ukládání CO2.

 

Úvod PRO OBCHODNÍ PARTNERY VÝZKUM A VÝVOJ NÍZKOEMISNÍ UHELNÁ ENERGETIKA
Mobilní verze | Desktop verze