Barva stránek

BEZPEČNOST PROVOZU JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ

 

Bezpečnost provozu jaderných zařízení i výzkum v této oblasti je trvale v centru pozornosti akciové společnosti ÚJV Řež.

 

Výzkum jaderné bezpečnosti je neoddělitelně spojen se stávající bezpečností provozu jaderných zařízení, navazuje na ni a vytváří nebo doplňuje užívané postupy, metodiky a kritéria v souladu se zpětnou vazbou na provoz, s nejnovějšími poznatky a požadavky dané národní legislativou, doporučením mezinárodních organizací, nebo celosvětovým rozvojem v  oblasti jaderné bezpečnosti.

 

Divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost ÚJV Řež, a. s., se věnuje výzkumu v oblastech:

 • termohydraulická analýza:
  • vývoj metodik odpovídajících současnému stavu vývoje (např. „best-estimate” přístupu založeném na statistickém vyhodnocení výsledků s uvážením neurčitostí vstupních dat, výpočetních modelů, korelací atd., používání výpočetních programů s možností 3D modelování),
  • ověřování bezpečnostních kritérií na experimentálních databázích, výpočetních programů na experimentálních zařízeních a měřeních z jaderné elektrárny,
  • vývoj  aplikací  detailních výpočetních programů pro analýzy míšení chladiva v okruzích jaderné elektrárny, v palivových souborech a ochranných obálkách,

 

 • chování paliva v provozních i havarijních podmínkách:
  • „best-estimate“ analýzy poškození povlaku jaderného paliva a hodnocení uvolnění zdrojového členu do chladiva,

 

 

 • radiační bezpečnost:
  • modelování šíření a depozice radioaktivních látek do okolí z různých typů zdrojů,
  • prognózy vývoje radiační situace po úniku radioaktivity, návrhy neodkladných opatření na ochranu obyvatelstva, optimalizace činností zasahujících složek a monitorovacích skupin,

 

 • modelování a vizualizace:
  • tvorba 3D modelů exteriérů a interiérů jaderného zdroje, vizualizace šíření škodlivých látek do prostoru,
  • zpracování virtuálních 3D modelů systémů a komponent jaderné elektrárny pro potřeby přípravy personálu,
  • zpracování virtuálních 3D modelů pro potřeby plánování ukončení životnosti jaderné elektrárny (decommissioning) a optimalizaci a nácvik demontáže kontaminovaného zařízení,

 

 • spolehlivost a PSA:
  • analýzy spolehlivosti a rizik složitých moderních technologií s vysokými požadavky na spolehlivost a bezpečnost provozu, identifikace slabých míst provozu a designu, návrhy modifikací a nápravných opatření,
  • analýzy spolehlivosti výroby a dodávek,
  • monitorování rizika jaderných i nejaderných provozů,
  • optimalizace programů údržby s uplatněním principů RCM (Reliability Centered Maintenance – spolehlivostně orientovaná údržba),
  • analýzy spolehlivosti lidského faktoru.