Barva stránek

RADIOAKTIVNÍ  ODPADY

 

Akciová společnost ÚJV Řež je jedinou firmou v České republice, která pokrývá kompletní řetězec služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady (RAO).

 

 • Do oblasti nakládání s RAO patří tyto činnosti:
  • detekce a identifikace RAO včetně případu nálezu neznámého nebo opuštěného zdroje ionizujícího záření (IZ),
  • sběr, třídění a skladování RAO,
  • charakterizace RAO a zdrojů IZ,
  • zpracování a úprava RAO,
  • přepravy RAO jak ke zpracování, tak k uložení do úložiště (předání státu).

 

Pro tyto činnosti je společnost držitelem potřebných povolení vydaných SÚJB.


Nakládání s RAO představuje nejen výkon materiálních činností.
ÚJV Řež, a. s., je také vysoce kvalifikovanou a zkušenou inženýrskou a výzkumnou organizací.

 • V rámci nakládání s RAO dále poskytujeme:
  • koncepční a expertní studie, analýzy a posudky,
  • podporu provozu jaderných elektráren,
  • vývoj a testování nových technologií a jejich aplikací,
  • podporu SÚRAO při provozu stávajících úložišť RAO a při přípravě a realizaci projektu "Hlubinné úložiště" (HÚ) v České republice,
  • projektování zařízení na úpravu a zpracování RAO a úložišť RAO.

 

 • Nakládání s RAO je součástí způsobilosti poskytnout specializovaná komplexní řešení v souvisejících oborech, jako jsou:
  • vyřazování z provozu jaderných zařízení a pracovišť se zdroji IZ (z působnosti atomového zákona),
  • přeprava vyhořelého paliva z výzkumných reaktorů včetně do/ze třetích zemí.

   Součástí kontroly nakládání s radioaktivními odpady jsou také měření a analýzy, poskytované akreditovanou zkušební laboratoří č. 1093.4, zahrnující charakterizaci RAO a zdrojů IZ, radiochemické analýzy ke stanovení radionuklidů v různých látkách a médiích a měření pro účely monitorování pracoviště, výpustí a životního prostředí.

 

 vice