Barva stránek

HISTORIE

Historie ÚJV Řež, a. s. se začala psát v druhé polovině padesátých let 20. století, v době, kdy svět oddělovala železná opona. To zasáhlo i vědu a především jaderný výzkum. S podporou tehdejšího Sovětského svazu se Československá vláda rozhodla zřídit jaderné výzkumné pracoviště s názvem Ústav jaderné fysiky a založit Vládní výbor pro výzkum a mírové využití atomové energie. To bylo 10. června 1955. Úkol zněl: rozvíjet výzkumnou činnost v oboru jaderné fyziky, radiochemie, jaderné energetiky a pečovat o rozvoj využití radioizotopů a jejich výrobu. V témže roce byla zahájena výstavba areálu v Řeži. Již v roce 1957 zde byl spuštěn výzkumný reaktor VVR-S (dnes LVR-15) a uskutečněna první štěpná řetězová reakce v Československu. V následujících letech se ústav rozšiřoval, měnil název i zřizovatele, aby se od roku 1972 začalo používat označení Ústav jaderného výzkumu.

 

Zásadní změna nastává po roce 1989, spolu se změnou pohledu na fungování výzkumných ústavů. Jejich činnost ztrácela postupně podporu státu a tím i finanční zajištění. Ústav jaderného výzkumu byl jako celek privatizován v roce 1992 a z příspěvkové organizace se transformoval v akciovou společnost. Akcionáři se stávají ČEZ, a. s., SE, a.s., ŠKODA JS a.s. a obec Husinec. S tím souvisí i změny ve způsobu řízení, organizaci společnosti a především změny v obchodní strategii. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. se postupně stává především inženýrskou a teprve následně výzkumnou společností v oblasti aplikovaného výzkumu. Věnuje se analytické a projektové činnosti, podniká v oborech bezpečnosti jaderných elektráren, problematice prodlužování životnosti jaderných elektráren, výzkumu a sledování stavu materiálů, kvalifikaci zařízení, koncepčních a prováděcích projektů. Nabízí projekty pro nakládání s radioaktivními i neradioaktivními odpady, orientuje se na střední a zadní části palivového cyklu jaderných elektráren. Postupně se buduje divize zaměřená na vývoj a výrobu radiofarmak, zejména pro PET (pozitronová emisní tomografie). Odborníci Ústavu se účastní se na projektech v oblasti vývoje nových typů jaderných reaktorů a řady dalších komerčních činností doma i v zahraničí.

 

Novou strategii rozvoje společnosti potvrdil i nákup dceřiných společností, ve kterých máme 100% podíl. Vzniká Skupina ÚJV, kterou tvoří: Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., EGP INVEST, spol. s r.o. a Centrum výzkumu Řež, s.r.o., do kterého byly převedeny vědecké a výzkumné kapacity včetně infrastruktury. Široké portfolio služeb doplňují další dceřiné společnosti ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s. (se 34% podílem) a Nuclear Safety and Technology Centre s.r.o. (se 40% podílem).

 

Dalším mezníkem je 1. září 2012, kdy se na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti mění obchodní firma (název) na jednoduché: ÚJV Řež, a. s.